دانشکده علوم

 

گروه ها

 

 ♦ آمار

 ♦ زیست شناسی

 ♦ ریاضی

 ♦ فیزیک

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته ها و گرایشها

 

دانشکده علوم

 

 

 - گروه آمار  

 
 

        کارشناسی: آمار        

       

       کارشناسی ارشد: آمار ریاضی، آمار اقتصادی        

 

       دکتری: آمار

                

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦        

 

 - گروه ریاضی  

 
 

        کارشناسی: ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر        

       

       کارشناسی ارشد: 1- ریاضی محض

              گرایشهای:

                  - آنالیز

                  - جبر

          2- ریاضی کاربردی

              گرایشهای:

                  - تحقیق در عملیات

                  - آنالیز عددی        

                  - کدگذاری

 

       دکتری: 1- ریاضی محض

              گرایش:

                  - آنالیز

          2- ریاضی کاربردی

              گرایشهای:

                  - تحقیق در عملیات

                  - آنالیز عددی        

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦        

 

 - گروه زیست شناسی  

 
 

        کارشناسی: علوم سلولی و مولکولی، علوم جانوری، علوم گیاهی

                

       کارشناسی ارشد: علوم سلولی و مولکولی، میکروب شناسی،

       بیوشیمی، بوم شناسی و سیستماتیک گیاهی، فیزیولوژی جانوری،  

       فیزیولوژی گیاهی، بیوسیستماتیک جانوری، سلولی و تکوین جانوری

       

       دکتری: علوم سلولی و مولکولی، بیوشیمی، فیزیولوژی گیاهی،  

       بیوسیستماتیک جانوری

 

 

     ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

 - گروه فیزیک  

 
 

        کارشناسی: اپتیک و لیزر، ذرات بنیادی و نظریه میدانها، ماده چگال، 

       هسته ای، گرانش و کیهان شناسی

 

       کارشناسی ارشد: اپتیک و لیزر، ذرات بنیادی و نظریه میدانها، فوتونیک،

       ماده چگال، هسته ای، ژئوفیزیک، هواشناسی        

 

       دکتری: نظری، اپتیک و لیزر، ذرات بنیادی و نظریه میدانها، ماده چگال، 

       هسته ای، گرانش و کیهان شناسی