تماس با دفتر 

واحد همکاری‌های علمی بین‌المللی:
آدرس: 
ایران، استان کرمانشاه، کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، سازمان مرکزی، حوزه ریاست، مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌المللی 
کد پستی:
 ۶۷۱۴۹۶۷۳۴۶
تلفن: ۳۴۲۷۶۱۶۷-۹۸۸۳+ _ دورنگار: ۳۴۲۷۶۱۶۷-۹۸۸۳+
پست الکترونیک: International@razi.ac.ir

واحد دانشجویان بین‌الملل:
آدرس: 
ایران، استان کرمانشاه، کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، پایین‌تر از دانشکده فنی و مهندسی، بعد از میدان توحید، جنب مهمانسرا، دفتر دانشجویان بین‌الملل
کد پستی: ۶۷۱۴۹۶۷۳۴۶
تلفن: ۳۴۲۷۴۸۶۴-۹۸۸۳+ _ دورنگار: ۳۴۲۷۴۸۶۴-۹۸۸۳+
پست الکترونیک: e.mirzaei@razi.ac.ir