برنامه همکاری با استادان و متخصصان ایرانی خارج از کشور

دانشگاه رازی طی امضای موافقت‌نامه با مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری ریاست جمهوری بعنوان پایگاه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور و در راستای بهره‌مندی از ظرفیت علمی ایرانیان مقیم خارج در قالب حمایت از انجام پروژه‌های تحقیقاتی و فناورانه همچون پسادکتری، فرصت مطالعاتی، استاد مدعو و معین، راه‌اندازی کسب و کارهای فناورانه (تأسیس شرکت‌های نوپا) و برگزاری سخنرانی و کارگاه‌های تخصصی حضوری و مجازی با حضور استادان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر جهان آماده همکاری می‌باشد. براین‌اساس دانشگاه رازی به دﻋﻮت از اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه‌های ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪه و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن باتوجه‌به ﺟﺎﯾﮕﺎه و اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺘﺎدان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و علاقه آﻧﺎن به وطن و هویت ﻣﻠﯽ و فرهنگی ﺧﻮد و ﺗﺴﻠﻂ آﻧﺎن به ﻋﻠﻢ روز دﻧﯿﺎ، ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﺎن می‌تواند ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه و آﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ یافته‌ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر مؤثر ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ بهره‌مندی ﻋﻠﻤﯽ، زمینه ﺑﺮای ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎدان و ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ آﺛﺎر آن‌ها در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﺮاھﻢ می‌شود.

 
 • ایجاد پل ارتباطی میان متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور با مراکز علمی و فناوری منتخب داخلی؛
 • بهره‌مندی از ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﺎدان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﺟﮭﺖ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯽ آﻣﻮزش و ﭘﮋوھﺶ در داﻧﺸﮕﺎه رازی؛
 • ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮﺑﻮط به هویت فرهنگی، دﯾﻨﯽ و ﻣﻠﯽ در اﺳﺘﺎدان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﺣﺲ وطن دوﺳﺘﯽ آﻧﺎن؛
 • ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه رازی و دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه‌ها ﯾﺎ ﻣؤﺳﺴﺎت پژوهشی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﮭﺎن بر اساس حضور اساتید بصورت برنامه‌های دیدار انفرادی؛
 • اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ به ﮐﺸﻮر و به‌ویژه ﺗﻘﻮﯾﺖ دوره‌ھﺎی تحصیلات ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه؛
 • آگاهی ﻣﺪﯾﺮان آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ از اهداف، ﺳﯿﺎست‌ها و ﭼﺸﻢ اندازهای داﻧﺸﮕﺎه‌های پیشرفته و ﻣؤﺳﺴﺎت پژوهشی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرها؛
 • ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ، اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزﺷﯽ از طﺮﯾﻖ اﺟﺮای ﭘﺮوژه‌ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک؛
 • اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ گسترده‌تر در توسعه ﻋﻠﻤﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ از طریق اﻧﺘﺸﺎر مقالات ﻋﻠﻤﯽ بصورت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﻋﻀﺎی هیأت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه رازی در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﮭﺎﻧﯽ؛
 • ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺟﺎﯾﮕﺎه، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه رازی به ﺟﺎمعه ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر.

 

برنامه‌های آموزشی

 • ارائه دروس ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ که در ﻋﯿﻦ ﺿﺮوری ﺑﻮدن، در اﯾﺮان و به‌ویژه در داﻧﺸﮕﺎه رازی کم‌تر به آن‌ها توجه ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ زمینه مواجهه اﺳﺖ؛
 • ارائه ﮐﺎرﮔﺎه‌های آﻣﻮزﺷﯽ تخصصی ﺑﺮای اﻋﻀﺎی هیأت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه؛
 • ﺑﺮﮔﺰاری دوره‌های ﻓﺸﺮده دروس وﯾﮋه؛
 • ارائه ﺳﺨﻨﺮانی‌های ﻋﻠﻤﯽ؛
 • همکاری در ﺗﺪرﯾﺲ دوره‌های دﮐﺘﺮی؛
 • ﺑﺮﮔﺰاری نشست‌های ﻋﻠﻤﯽ، ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن تحصیلات ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ.


برنامه‌های پژوهشی

 • برنامه‌رﯾﺰی و اﺟﺮای ﭘﺮوژه‌ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ در داﻧﺸﮑﺪه‌ھﺎ و ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎه و یا تأسیس آزمایشگاه و مرکز تحقیقاتی جدید؛
 • راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره پایان‌نامه‌ھﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی بصورت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﻋﻀﺎی هیأت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه رازی؛
 • اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎر علمی (کتاب، مقاله و ...) بصورت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﻋﻀﺎی هیأت ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن تحصیلات ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر؛
 • ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﺟﺮای پروژه‌های تحقیقاتی ﻣﻠﯽ ﯾﺎ بین‌المللی بصورت ﻣﺸﺘﺮک.
 • دوره پسادکتری

  • اختصاص مبلغ ماهانه مشخص‌شده طبق آیین‌نامه (به میزان حقوق استادیار پایه یک در دانشگاه تهران) جهت پرداخت حقوق و مزایا به دانش‌آموخته به مدت حداکثر ۱۸ ماه؛
  • اختصاص مبلغ مشخص شده طبق آیین‌نامه به هر یک از دانش‌آموختگان بعنوان اعتبار پژوهشی و فناوری؛
  • ارائه بیمه‌های اشتغال و تکمیلی؛
  • اختصاص کمک هزینه سفر جهت ارائه مقاله شفاهی در کنفرانس‌های بین‌المللی معتبر برای یک بار در سال؛
  • اختصاص تخفیف استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی کشور (www.labsnet.ir)؛
  • تأمین موارد زیر برای متقاضی توسط پایگاه تخصصی همکار انجام می‌گیرد:
   • فضای استقرار و کامپیوتر شخصی مناسب؛
   • دسترسی به آزمایشگاه و کتابخانه؛
   • صدور کارت شناسایی و کارت ویزیت؛
   • دسترسی به امکانات ورزشی و رفاهی.
  • نکته‌ها:
   • اعتبار پژوهشی باید صرفاً در جهت پیشبرد اهداف پروژه دوره پسادکتری و در زمینه‌هایی از قبیل خرید مواد، قطعات، تجهیزات رایانه‌ای، تجهیزات آزمایشگاهی، هزینه نیروی انسانی، سفرهای مرتبط با انجام پروژه و ... هزینه گردد و امکان تخصیص گرنت برای تجهیز موارد ساختمانی و سایر مواردی که به دور از اهداف اصلی پروژه‌ی پسادکتری می‌باشد برای پایگاه وجود ندارد. موارد هزینه کرد باید مورد تأیید و موافقت محقق، استاد میزبان و پایگاه تخصصی همکار باشد.
   • لوازم خریداری‌شده با استفاده از اعتبار پژوهشی از جمله لپ‌تاپ متعلق به پایگاه میزبان بوده و پس از اتمام قرارداد محقق، در اختیار محققین بعدی برنامه قرار خواهد گرفت.
   • تمدید قرارداد متقاضیان در صورت احراز یکی از شرایط ذیل به مدت حداکثر ۱۰ ماه برای رشته‌های علوم پایه و علوم پزشکی و ۶ ماه برای سایر رشته‌ها امکان‌پذیر خواهد بود:
    • فایلینگ حداقل یک پتنت معتبر بین‌المللی؛
    • ایفای نقشی مؤثر در یک پروژه کاربردی منجر به تولید محصول (با تقاضای پایگاه تخصصی همکار و ارائه ادله به مرکز)؛
    • ایفای نقشی مؤثر در تعریف پروژه منجر به ایجاد ارتباط دانشگاه و صنعت (با ارائه مدارک قرارداد با صنعت به مرکز)؛
    • پذیرش مقاله در نشریات معتبر بین‌المللی (حداقل یک نشریه Q۱ و بیشتر یا دو نشریه Q۲) مرتبط با موضوع پروژه پسادکتری؛
    • همکاری با اساتید برنده جایزه نوبل در پروژه پسادکتری؛
    • انتشار کتاب توسط انتشارات بین‌المللی معتبر مرتبط با موضوع پروژه پسادکتری.
 • دوره فرصت مطالعاتی

  • اختصاص مبلغ معادل با حقوق دریافتی اساتید دانشگاه با درجه علمی مشابه در ایران به مدت ۳ ماه تا حداکثر ۱۲ ماه؛
  • اختصاص مبلغ مشخص شده طبق آیین‌نامه بعنوان اعتبار پژوهشی و فناوری؛
  • اختصاص مبلغ ماهیانه مشخص شده طبق آیین‌نامه جهت کمک هزینه اقامت در صورت نیاز اساتید؛
  • کمک هزینه سفر؛
  • ارائه بیمه تکمیلی متقاضی و افراد تحت تکفل توسط مرکز در تمام مدت قرارداد، برای دریافت این حمایت متقاضی می‌بایست بلافاصله پس از انعقاد قرارداد و جاری شدن بیمه پایه، نسبت به ثبت درخواست بیمه تکمیلی اقدام نماید؛
  • اختصاص فضای استقرار جهت بهره‌مندی از امکانات تخصصی و آزمایشگاهی.
 • همکاری بعنوان استاد مدعو و معین

  • اختصاص مبلغ معادل با حقوق دریافتی اساتید دانشگاه با درجه علمی مشابه در ایران به مدت حداقل ۱ ماه تا حداکثر ۱۲ ماه؛
  • اختصاص مبلغ ماهیانه مشخص شده طبق آیین‌نامه جهت کمک هزینه اقامت در صورت نیاز استاد؛
  • ارائه بیمه تکمیلی متقاضی و افراد تحت تکفل توسط مرکز در تمام مدت قرارداد، برای دریافت این حمایت متقاضی می‌بایست بلافاصله پس از انعقاد قرارداد و جاری شدن بیمه پایه، نسبت به ثبت درخواست بیمه تکمیلی اقدام نماید؛
  • کمک هزینه سفر؛
  • اختصاص مبلغ ماهیانه تا سقف ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان جهت کمک هزینه اقامت در صورت نیاز متقاضی با ارائه اسناد مربوطه (اجاره‌نامه معتبر)؛
  • در صورت ارائه دروس بصورت مجازی توسط اساتید خارج از کشور، تسهیلات به ازای هر ترم تحصیلی به شکل زیر قابل پرداخت است:
   • مبلغ ثابت هر ترم: ۱۰ میلیون تومان
   • پرداخت به ازای هر ساعت (ویژه استادیاران): ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان
   • پرداخت به ازای هر ساعت (ویژه دانشیاران): ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان
   • پرداخت به ازای هر ساعت (ویژه اساتید تمام): ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار تومان.
 • برگزاری سخنرانی و کارگاه‌های تخصصی

  • کمک هزینه سفر؛
  • فراهم نمودن شرایط برگزاری کارگاه یا سمینار در محیط تخصصی مناسب و با حضور دست‌اندرکاران علمی و حرفه‌ای؛
  • در صورت ارائه سخنرانی و کارگاه بصورت مجازی، تسهیلات تا سقف ۱۱ میلیون تومان قابل پرداخت می‌باشد.
  • نکته‌ها‌:
   • مبلغ قابل پرداخت برای سخنرانی ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان می‌باشد (برگزاری مجازی).
   • مدت زمان کارگاه تخصصی مجازی ۳ تا ۱۵ ساعت بوده و پرداخت به ازای حداقل ۳ ساعت ۵ میلیون تومان و به ازای هر ساعت بیشتر ۵۰۰ هزار تومان می‌باشد.
 • ایجاد شرکت‌های نوپا

  • اختصاص مبلغ مشخص شده طبق آیین‌نامه به متخصص و یا کارآفرین جهت هزینه‌های خرید تجهیزات، نیروی انسانی و هزینه اجاره محل طرح فناورانه تأیید شده؛
  • حمایت مالی در قالب مکانیزم‌های مصوب (نظیر پیش خرید)؛
  • تسهیل در روند دریافت تسهیلات از محل صندوق نوآوری و شکوفایی؛
  • حمایت از استقرار در پارک‌های فناوری، مراکز رشد و نوآوری و همچنین ارائه مشاوره به‌منظور تکمیل و ارتقای طرح کسب‌وکار باتوجه‌به نیازها و توانایی‌های بومی؛
  • تسهیل ارتباطات با مراکز مصرف‌کننده، پژوهشی و صنعتی ذی‌ربط؛
  • پرداخت میزان ۵۰ درصد مبلغ اعتبار بعنوان پیش‌پرداخت و مابقی اعتبار حداکثر در دو مرحله و طی ۶ ماه امکان‌پذیر می‌باشد.
 • حمایت از اشتغال در شرکت‌های معتبر داخلی

  • معرفی به شرکت‌های معتبر داخلی؛
  • پرداخت نیمی از حقوق به مدت ۱۲ ماه.
 • حمایت از همکاری با مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده‌ها بعنوان مربی و مشاور

  • معرفی به شرکت‌های معتبر داخلی؛
  • پرداخت نیمی از حقوق به مدت ۱۲ ماه.
 • نظام وظیفه تخصصی

  • حمایت ویژه‌ای برای استفاده از خدمت نظام‌وظیفه تخصصی برای دانش‌آموختگان برجسته ایرانی از دانشگاه‌های برتر جهان در نظر گرفته شده است و این افراد پس از ثبت‌نام در سامانه بر اساس فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه ارزیابی و در صورت تأیید جهت انجام خدمت سربازی در قالب یک پروژه تحقیقاتی به مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح معرفی می‌گردند؛
  • پرداخت حقوق و بیمه خدمات درمانی در دوره نظام‌وظیفه تخصصی، مطابق با مقررات ستاد کل نیروهای مسلح صورت می‌پذیرد.
 • دوره پسادکتری

  • دانش‌آموختگان دوره دکتری یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات تحقیقاتی برتر با رتبه ۱ تا ۱۰۰ بر اساس نظام‌های ارزیابی Times Higher Education (برای دانشگاه‌ها) و Scimago (برای مؤسسات تحقیقاتی برتر)؛
  • دانش‌آموختگان دوره دکتری از یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی برتر با رتبه ۱۰۱ تا ۴۰۰ بر اساس نظام ارزیابی و در صورت کسب حداقل امتیاز ۳۰۰ بر اساس جدول ارزیابی؛
  • متقاضیانی که دوره پسادکتری خود را به مدت حداقل یک سال در یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی برتر با رتبه ۱ تا ۱۵۰ بر اساس نظام ارزیابی گذرانده‌اند در صورت کسب حداقل ۳۰۰ امتیاز بر اساس جدول ارزیابی؛
  • متقاضیانی که دوره تکمیلی تخصصی/ Fellowship خود را به مدت حداقل یک سال در یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی برتر با رتبه ۱ تا ۱۵۰ بر اساس نظام ارزیابی گذرانده‌اند در صورت کسب حداقل ۳۰۰ امتیاز بر اساس جدول ارزیابی؛
  • متقاضیانی که دوره فرصت مطالعاتی خود را به مدت حداقل یک سال در یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات تحقیقاتی برتر با رتبه ۱ تا ۱۰۰ بر اساس نظام ارزیابی گذرانده‌اند و هزینه‌های دوره حداقل به مدت ۶ ماه توسط دانشگاه مقصد پرداخت شده است با کسب حداقل ۳۰۰ امتیاز بر اساس جدول ارزیابی؛
  • دانش‌آموختگان دوره دکتری یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات تحقیقاتی برتر با رتبه بالای ۴۰۰ بر اساس نظام ارزیابی، پس از درخواست مستقیم رئیس پایگاه تخصصی همکار و در صورت کسب حداقل ۴۰۰ امتیاز بر اساس جدول ارزیابی؛
  • گزینش نهایی متقاضیان حوزه علوم انسانی که در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد از یکی از دانشگاه‌های دولتی داخل کشور فارغ‌التحصیل شده‌اند در صورت کسب ۲۰۰ امتیاز بر اساس جدول ارزیابی، باتوجه‌به توانایی‌های علمی - پژوهشی و بر اساس پروپوزال تحقیقاتی توسط پایگاه میزبان انجام می‌شود؛
  • گزینش نهایی از بین داوطلبان حائز شرایط، باتوجه‌به پیشینه و توانایی‌های علمی - پژوهشی و بر اساس پروپوزال تحقیقاتی توسط پایگاه تخصصی همکار انجام می‌شود.
 • دوره فرصت مطالعاتی

  • دانش‌آموختگان دوره دکتری یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات تحقیقاتی برتر با رتبه ۱ تا ۱۵۰ بر اساس نظام ارزیابی همراه باسابقه دوره پسادکتری در یکی از ۱۵۰ دانشگاه برتر و کسب حداقل ۵۰۰ امتیاز از جدول ارزیابی؛
  • اساتید دانشگاه‌ها یا مؤسسات تحقیقاتی برتر با رتبه ۱ تا ۴۰۰ بر اساس نظام ارزیابی با سابقه تدریس تمام وقت در خارج از کشور با کسب حداقل ۳۰۰ امتیاز از جدول ارزیابی؛
  • گزینش نهایی از بین داوطلبان حائز شرایط، باتوجه‌به پیشینه و توانایی‌های علمی - پژوهشی و بر اساس پروپوزال تحقیقاتی توسط پایگاه تخصصی همکار انجام می‌شود.
 • همکاری بعنوان استاد مدعو و معین

  • اساتید دانشگاه‌ها یا مؤسسات تحقیقاتی برتر با رتبه ۱ تا ۴۰۰ بر اساس نظام ارزیابی باسابقه تدریس تمام وقت در خارج از کشور با کسب حداقل ۳۰۰ امتیاز از جدول ارزیابی؛
  • گزینش نهایی از بین داوطلبان حائز شرایط، باتوجه‌به پیشینه، توانایی‌های علمی - پژوهشی و سابقه تدریس در دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور توسط پایگاه تخصصی همکار انجام می‌شود.
 • برگزاری سخنرانی و کارگاه‌های تخصصی

  • دانش‌آموختگان دوره دکتری یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات تحقیقاتی برتر با رتبه ۱ تا ۱۵۰ بر اساس نظام ارزیابی؛
  • اساتید دانشگاه‌ها یا مؤسسات تحقیقاتی برتر با رتبه ۱ تا ۴۰۰ بر اساس نظام ارزیابی با سابقه تدریس تمام وقت در خارج از کشور؛
  • سایر متقاضیان در صورت کسب حداقل ۳۰۰ امتیاز بر اساس جدول ارزیابی؛
  • گزینش نهایی از بین داوطلبان حائز شرایط، باتوجه‌به پیشینه، توانایی‌ها و بر اساس موضوع و خلاصه سخنرانی یا کارگاه توسط پایگاه تخصصی همکار انجام می‌شود.
 • اشتغال در شرکت‌های فناور

  • دانش‌آموختگان دوره کارشناسی ارشد و دکتری در صورت کسب حداقل ۲۰۰ امتیاز بر اساس جدول ارزیابی؛
  • گزینش نهایی از بین داوطلبان حائز شرایط باتوجه‌به پیشینه و توانایی‌های علمی و فناورانه توسط پایگاه تخصصی همکار انجام می‌شود.
 • ایجاد شرکت‌های نوپا

  • متخصصان ایرانی خارج از کشور دارای سابقه فعالیت در شرکت‌های فناور خارج از کشور با سمت کارشناس، مشاور، محقق بخش تحقیق و توسعه (R&D) و مدیر در یکی از مؤسسات یا شرکت‌های شاخص علمی، فناوری، پژوهشی و صنعتی خارج از کشور و افرادی که دارای تجربه راه‌اندازی کسب‌وکار هستند می‌توانند از این حمایت استفاده نمایند؛
  • دانش‌آموختگان دوره دکتری یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات تحقیقاتی برتر با رتبه ۱ تا ۱۵۰ بر اساس نظام ارزیابی؛
  • دانشجویان سال آخر دوره دکتری یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات تحقیقاتی برتر با رتبه ۱ تا ۵۰ بر اساس نظام ارزیابی؛
  • گزینش نهایی از بین داوطلبان حائز شرایط، باتوجه‌به پیشینه، توانایی‌ها و بر اساس طرح کسب‌وکار فناورانه توسط پایگاه تخصصی همکار انجام می‌شود.
  • یکی از موارد ذیل می‌بایست بعنوان خروجی طرح فناورانه به مرکز ارائه گردد:
   • ثبت شرکت و احراز صلاحیت بعنوان شرکت دانش‌بنیان تولید محصول اولیه (Prototype) یا خدمات ارزش افزوده
   • انتقال دانش و فناوری‌های پیشرفته به کشور
   • ثبت شرکت و احراز صلاحیت بعنوان شرکت دانش‌بنیان
   • تولید محصول اولیه (Prototype).
 • نظام وظیفه تخصصی

  • دانش‌آموخته دوره کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه‌ای مؤسسه‌های علمی خارج از کشور که دست‌کم ۹۰ امتیاز از مجموع امتیازهای جدول شماره ۲ کسب کرده و توسط کارگروه برگزیده شده باشد؛
  • دانش‌آموخته دوره دکتری تخصصی مؤسسه‌های علمی خارج از کشور که دست‌کم ۱۱۰ امتیاز از مجموع امتیازهای جدول شماره ۲ کسب کرده و توسط کارگروه برگزیده شده باشد؛
  • مدارک دوره‌های تحصیلی طی شده در خارج از کشور، باید توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) ارزشیابی و تأیید شده باشد.
  • نکته‌ها:
   • مدارک تحصیلی خارج از کشور دانش‌آموختگان هریک از مراکز آموزش عالی، پژوهش و فناوری خارج از کشور باید تأییدیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را داشته باشد.
   • موضوع و مکان اجرای طرح‌های این بند، بر اساس تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح تعیین می‌شود.
   • زمان دوره خدمت نظام‌وظیفه تخصصی حداقل برابر با نیمی از دوره رسمی نظام‌وظیفه سایر مشمولان هم‌تراز است که بر اساس مدت زمان اجرای طرح تعیین می‌شود.
   • متقاضیان این شیوه‌نامه مجازند قبل از دریافت کارت پایان خدمت، با اخذ گواهی بلامانع جهت استخدام از مرکز نخبگان نیروهای مسلح در دستگاه‌های غیرنظامی به استخدام درآیند.
   • پرداخت حقوق و بیمه خدمات درمانی در دوره نظام‌وظیفه تخصصی، مطابق با مقررات ستاد کل نیروهای مسلح صورت می‌پذیرد.


فرایند اجرا و ارسال درخواست همکاری با دانشگاه رازی

 • پرکردن فرم ثبت‌نام در سامانه International.bmn.ir
 • بررسی اولیه و معرفی به پایگاه تخصصی همکار، رزومه متقاضی توسط کارگروه تخصصی بررسی خواهد شد و در صورت تأیید به پایگاه تخصصی همکار معرفی می‌شود. این مرحله حداکثر ظرف مدت ۷ روز انجام خواهد شد.
 • برقراری ارتباط، بررسی و ارزیابی توسط پایگاه تخصصی همکار. در گام بعدی، ارتباط‌های لازم برقرار خواهد شد و درخواست همکاری توسط پایگاه تخصصی همکار بررسی و ارزیابی می‌شود تا در صورت تطبیق نیاز پایگاه با تخصص و شرایط متقاضی، همکاری دوجانبه آغاز شود. این بخش از فرایند حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز انجام خواهد شد.

درخواست پذیرش