گرنت‌ها
پروژه‌ها و حمایت‌های مالی بین‌المللی جذب شده توسط اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشگاه رازی

ردیف

عنوان پروژه

تاریخ شروع

مدت پروژه

نحوه دریافت

همکاران پروژه

1

کاوش باستان شناسی 

1394

5 سال

انجام پروژه تحقیقاتی مشترک

دکتر حجت دارابی و دکتر سجاد علی بیگی از دانشگاه رازیبه همراه یک تیم کاوش 40 نفره از کشورهای مختلف ازجمله دانمارک، روسیه، فرانسه و...

2

شتاب دهنده نئورومورفیک

1394

2 سال

انجام پروژه تحقیقاتی مشترک

دکتر محمود احمدی از دانشگاه رازی و دانشگاه لیل فرانسه