شهریه کلیه دانشجویان دانشگاه رازی مقاطع لیسانس - کارشناسی ارشد - دکترا

 

 

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

علوم انسانی

14/800/000 تومان

25/300/000 تومان

55/000/000 تومان

سایر رشته ها

18/000/000 تومان

37/950/000 تومان

66/000/000 تومان