خوابگاه ها

 

خوابگاه خواهران: شامل 8 مجموعه خوابگاهی با ظرفیت 3586 نفر

خوابگاه برادران: شامل 2 مجموعه خوابگاهی با ظرفیت 1325 نفر