خوابگاه
خوابگاه ها

 

خوابگاه خواهران: شامل ۸ مجموعه خوابگاهی با ظرفیت ۳۵۸۶ نفر

خوابگاه برادران: شامل ۲ مجموعه خوابگاهی با ظرفیت ۱۳۲۵ نفر
 

Responsive Image