دانشکده کشاورزی

 

گروه ها

 

 ♦ ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

 ♦ گیاه پزشکی

 ♦ مهندسی منابع طبیعی

 ♦ مهندسی مکانیک بیوسیستم

 ♦ علوم و مهندسی خاک

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته ها و گرایشها

 

دانشکده کشاورزی

 

 

 - گروه ترویج و آموزش کشاورزی پایدار  

 
 

        کارشناسی: ترویج و آموزش کشاورزی        

       

       کارشناسی ارشد: 1- ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

               گرایشهای:

                  - ترویج کشاورزی پایدار

                  - نوآوری و کارآفرینی کشاورزی

          2- مهندسی کشاورزی

               گرایشهای:

                  - توسعه روستایی

                  - ترویج و آموزش کشاورزی        

 

       دکتری: توسعه کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی،

       ترویج و آموزش کشاورزی پایدار         

               گرایش:

                  - آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست

                

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦        

 

 - گروه مهندسی منابع طبیعی  

 
 

        کارشناسی: 1- مهندسی طبیعت

              گرایش:

                  - مرتع و آبخیزداری

                  2- علوم و مهندسی جنگل        

              گرایش:

                  - جنگلداری

 

       کارشناسی ارشد: علوم و مهندسی جنگل        

              گرایش:

                  - مدیریت جنگل        

 

       دکتری:  _

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦        

 

 - گروه علوم و مهندسی خاک  

 
 

        کارشناسی: علوم و مهندسی خاک

                     

       کارشناسی ارشد: مدیریت منابع خاک، مدیریت حاصلخیزی و

        زیست فناوری خاک

              

       دکتری:  _

 

     ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

 - گروه گیاه پزشکی  

 
 

        کارشناسی: گیاه پزشکی

 

       کارشناسی ارشد: بیماری شناسی گیاهی، حشره شناسی

       کشاورزی        

 

       دکتری: حشره شناسی کشاورزی         

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦        

 

 - گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم  

 
 

        کارشناسی: مهندسی مکانیک بیوسیستم        

       

       کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک بیوسیستم        

              گرایشهای:

                  - طراحی و ساخت

                  - فن آوری پس از برداشت

 

       دکتری:  _