دانشکده فنی و مهندسی

 

گروه ها

 

 

 ♦ مهندسی برق

 ♦ مهندسی مکانیک

 ♦ مهندسی شیمی

 ♦ مهندسی معماری

 ♦ مهندسی عمران

 ♦ مهندسی مواد و نساجی

 ♦ مهندسی کامپیوتر

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته ها و گرایشها

 

دانشکده فنی و مهندسی

 

 

 - گروه مهندسی برق  

 
 

        کارشناسی: مهندسی برق

              گرایشهای:

                  - الکترونیک

                  - قدرت        

                  - مخابرات

       کارشناسی ارشد: مهندسی برق        

              گرایشهای:

                  - الکترونیک

                  - قدرت        

                  - مخابرات

                       - مهندسی پزشکی

 

       دکتری: مهندسی برق

              گرایشهای:

                  - الکترونیک

                  - قدرت        

                  - مخابرات

                

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦        

 

 - گروه مهندسی شیمی  

 
 

        کارشناسی: مهندسی شیمی، مهندسی نفت        

       

       کارشناسی ارشد: طراحی فرآیندها، فرایندهای جداسازی،

       تروموسینتیک و کاتالیست، بیوتکنولوژی، ، پلیمر        

 

       دکتری: مهندسی شیمی

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦        

 

 - گروه مهندسی عمران  

 
 

        کارشناسی: عمران-عمران

                     

       کارشناسی ارشد: سازه، ژئوتکنیک، زلزله، آب و سازه های

       هیدرولیکی، راه و ترابری، مهندسی و مدیریت منابع آب

       

       دکتری: سازه، ژئوتکنیک، آب و سازه های هیدرولیکی

       

     ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

 - گروه مهندسی کامپیوتر  

 
 

        کارشناسی: مهندسی کامپیوتر

 

       کارشناسی ارشد: 1- مهندسی کامپیوتر

               گرایشهای:

                  - مهندسی نرم افزار

                  - معماری سیستم های کامپیوتری

                  - هوش مصنوعی

          2- فناوری اطلاعات

               گرایشهای:

                  - مهندسی سیستم های کامپیوتری

                  - سیستم های چندرسانه ای      

 

       دکتری: معماری سیستم های کامپیوتری         

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦        

 

 - گروه مهندسی مکانیک  

 
 

        کارشناسی: مهندسی مکانیک        

       

       کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک        

              گرایشهای:

                  - تبدیل انرژی

                  - طراحی کاربردی

 

       دکتری: مهندسی مکانیک        

               گرایشهای:

                  - تبدیل انرژی

                  - طراحی کاربردی

 

        ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 

 - گروه مهندسی معماری  

 
 

        کارشناسی: معماری        

       

       کارشناسی ارشد: معماری        

 

       دکتری:  _

                

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦        

 

 - گروه مهندسی مواد و نساجی  

 
 

        کارشناسی: 1- مهندسی نساجی،

          2- مهندسی مواد

              گرایش:

                  - متالوژی صنعتی

      

       کارشناسی ارشد: مهندسی مواد

              گرایشهای:

                  - نانو مواد

                  - شناسایی و انتخاب مواد        

 

       دکتری:  _