دانشکده علوم اجتماعی

 

گروه ها

 

 ♦ علوم سیاسی

♦ علم اطلاعات و دانش شناسی

 ♦ اقتصاد

♦ روانشناسی

 ♦ علوم اجتماعی

♦ کارآفرینی

 ♦ راهنمایی و مشاوره

♦ حسابداری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته ها و گرایشها

 

دانشکده علوم اجتماعی

 

 

 - گروه علوم سیاسی  

 
 

        کارشناسی: علوم سیاسی        

       

       کارشناسی ارشد: علوم سیاسی، روابط بین الملل        

 

       دکتری: جامعه شناسی سیاسی

                

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦        

 

 - گروه اقتصاد  

 
 

        کارشناسی: علوم اقتصادی، اقتصاد نظری، اقتصاد بازرگانی        

       

       کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی،        

       اقتصاد انرژی

 

       دکتری: علوم اقتصادی

              گرایشهای:

                  - اقتصادسنجی

                  - اقتصاد پولی

                  - اقتصاد بخش عمومی

                  - توسعه اقتصادی

                  - اقتصاد شهری و منطقه ای

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦        

 

 - گروه علوم اجتماعی  

 
 

        کارشناسی: پژوهشگری اجتماعی

                     

       کارشناسی ارشد: جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی

 

       دکتری:  _

 

     ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

 - گروه راهنمایی و مشاوره  

 
 

        کارشناسی: راهنمایی و مشاوره

 

       کارشناسی ارشد: مشاوره خانواده، مشاوره شغلی، مشاوره        

       توانبخشی، مشاوره مدرسه

 

       دکتری:  _         

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦        

 

 - گروه علم اطلاعات و دانش شناسی   

 
 

        کارشناسی: علم اطلاعات و دانش شناسی        

       

       کارشناسی ارشد: علم اطلاعات و دانش شناسی (مدیریت

       اطلاعات)

 

       دکتری:  _

           

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦        

 

 - گروه روانشناسی  

 
 

        کارشناسی: روانشناسی        

       

       کارشناسی ارشد: روانشناسی عمومی        

 

       دکتری: روانشناسی

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦        

 

 - گروه کارآفرینی  

 
 

        کارشناسی:  _

                     

       کارشناسی ارشد: 1- مدیریت آموزشی،

          2- کارآفرینی 

               گرایش:

                  - کسب و کار جدید

                  - گردشگری

                  - سازمانی

                  - فناوری

          3- مدیریت بازرگانی

               گرایش:

                  - بازاریابی

          4- مدیریت فناوری اطلاعات

               گرایش:

                  - کسب و کار الکترونیک 

       دکتری: کارآفرینی 

               گرایش:

                  - کسب و کار جدید

 

     ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

 - گروه حسابداری  

 
 

        کارشناسی: حسابداری

 

       کارشناسی ارشد: حسابداری        

 

       دکتری:  _