دانشکده شیمی

 

گروه ها

 

 ♦ شیمی آلی

 ♦ شیمی معدنی

 ♦ شیمی کاربردی

 ♦ شیمی فیزیک

 ♦ شیمی تجزیه

 ♦ نانو شیمی

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته ها و گرایشها

 

دانشکده شیمی

 

 

 - گروه شیمی آلی  

 
 

        کارشناسی: شیمی محض، شیمی کاربردی        

       

       کارشناسی ارشد: شیمی آلی        

 

       دکتری: شیمی آلی

                

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦        

 

 - گروه شیمی کاربردی  

 
 

        کارشناسی: شیمی کاربردی        

       

       کارشناسی ارشد: شیمی کاربردی        

 

       دکتری: شیمی کاربردی

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦        

 

 - گروه شیمی تجزیه  

 
 

        کارشناسی: شیمی محض، شیمی کاربردی

                     

       کارشناسی ارشد: شیمی تجزیه

 

       دکتری: شیمی تجزیه

 

     ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

 - گروه شیمی معدنی  

 
 

        کارشناسی: شیمی محض، شیمی کاربردی

 

       کارشناسی ارشد: شیمی معدنی        

 

       دکتری: شیمی معدنی         

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦        

 

 - گروه شیمی فیزیک  

 
 

        کارشناسی: شیمی محض، شیمی کاربردی        

       

       کارشناسی ارشد: شیمی فیزیک

 

       دکتری: شیمی فیزیک

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦        

 

 - گروه نانو شیمی  

 
 

        کارشناسی:  _        

       

       کارشناسی ارشد: نانو شیمی        

 

       دکتری: نانو شیمی