دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

گروه

 

 تربیت بدنی و علوم ورزشی

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته ها و گرایشها

 

 

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 
 

 

 - گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی  

 
 
 

        کارشناسی: تربیت بدنی و علوم ورزشی        

     

 

       کارشناسی ارشد: فیزیولوژی ورزش، مدیریت ورزشی، رفتار       

       حرکتی و روانشناسی ورزش، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

         

    

       دکتری: فیزیولوژی ورزش، مدیریت ورزشی، رفتار حرکتی و

       روانشناسی ورزش