دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

گروه ها

 

 ♦ الهیات

 ♦ زبان و ادبیات عرب

 ♦ زبان و ادبیات انگلیسی

 ♦ معارف اسلامی

 ♦ جغرافیا

 ♦ حقوق

 ♦ زبان و ادبیات فارسی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته ها و گرایشها

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 - گروه الهیات  

 
 

        کارشناسی: علوم قرآن و حدیث، فلسفه و حکمت اسلامی،

       فقه و مبانی حقوق اسلامی        

       

       کارشناسی ارشد: علوم قرآن و حدیث، فلسفه و حکمت اسلامی،

       فقه و مبانی حقوق اسلامی        

 

       دکتری:  _

                

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦        

 

 - گروه زبان و ادبیات انگلیسی  

 
 

        کارشناسی: ادبیات انگلیسی        

       

       کارشناسی ارشد: آموزش زبان انگلیسی، زبانشناسی        

 

       دکتری: آموزش زبان انگلیسی، زبانشناسی

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦        

 

 - گروه جغرافیا  

 
 

        کارشناسی: جغرافیا

              گرایشهای:

                  - ژئومورفولوژی

                  - آب و هواشناسی   

 

       کارشناسی ارشد: 1- ژئومورفولوژی 

             گرایش:

                  - ژئومورفولوژی و آمایش محیط

        2- آب و هواشناسی 

             گرایش:

                  - آب و هواشناسی محیطی

       3- جغرافیا برنامه ریزی روستایی 

             گرایش:

                  - مدیریت توسعه پایدار روستایی

 

       دکتری: آب و هواشناسی، ژئومورفولوژی

 

     ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

 - گروه زبان و ادبیات فارسی  

 
 

        کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی

             گرایش:

                  - محض

 

       کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات فارسی

              گرایشهای:

                  - ادبیات پایداری

                  - ادبیات روایی

                  - ادبیات تطبیقی        

                  - محض

 

       دکتری: زبان و ادبیات فارسی

              گرایش:

                  - محض         

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦        

 

 - گروه زبان و ادبیات عرب  

 
 

        کارشناسی: زبان و ادبیات عرب، مترجمی عربی        

       

       کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات عربی، مترجمی عربی

 

       دکتری: زبان و ادبیات عرب

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦        

 

 - گروه معارف اسلامی  

 
 

        کارشناسی: معارف اسلامی        

       

       کارشناسی ارشد:  _        

 

       دکتری:  _

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦        

 

 - گروه حقوق  

 
 

        کارشناسی: حقوق

                     

       کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی، تاریخ ایران اسلامی، 

       باستان شناسی، تاریخ اسلام

 

       دکتری:  _