امور بین الملل دانشگاه با همکاری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه برگزار می نماید.

سخنران: دکتر نامیر کاراهلیلویچ

موضوع سخنرانی:" تاثیر حافظ شیرازی بر شاعران بوسنیایی پارسی سرا"

زمان: دوشنبه 31 اردیبهشت 403

ساعت: 16:30-15:30 صبح

لینک ورود: meet.google.com/uak-muni-hnc

استاد میزبان: آقای دکتر امیرعباس عزیزی فر، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی

آخرین اخبار