خدمات دانشگاه
سلف سرویس ها

 

سلف سرویس خواهران: این سلف سرویس با ظرفیت ۱۲۰۰ در هر وعده در پردیس دانشگاه رازی واقع شده برای ارائه صبحانه ، نهار و شام برای دانشجویان خواهر آماده پذیرایی می باشد.

 

سلف سرویس برادران: این سلف سرویس با ظرفیت ۱۵۰۰در هر وعده در پردیس دانشگاه رازی واقع شده برای ارائه صبحانه ، نهار و شام برای دانشجویان برادران آماده پذیرایی می باشد. 

 

مجموعه ورزشی دانشگاه

 

این مجموعه ورزشی ها شامل کلیه ورزش ها و همچنین استخر سر پوشیده می باشد .
 

 

مرکز بهداشت و درمان 

 

این مرکز در پردیس دانشگاه روبروی خوابگاه اشرفی اصفهانی واقع شده که شامل خدمات دکتر و اوژانس می باشد.
 

 

بانک تجارت

 

بانک تجارت در داخل پردیس دانشگاه رازی روبروی مرکز رشد واقع شده است.
 

 

Responsive Image