تماس با دفتر 

واحد همکاری‌های علمی بین‌المللی:
آدرس: 
ایران، استان کرمانشاه، کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، ضلع شرقی دانشکده هنر و معماری، طبقه دوم، مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌المللی 
کد پستی:
 ۶۷۱۴۹۶۷۳۴۶
تلفن: ۳۴۲۷۶۱۶۷-۹۸۸۳+ _ دورنگار: ۳۴۲۷۶۱۶۷-۹۸۸۳+
پست الکترونیک: international@razi.ac.ir

واحد دانشجویان بین‌الملل:
آدرس: 
ایران، استان کرمانشاه، کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، ضلع شرقی دانشکده هنر و معماری، طبقه دوم، دفتر دانشجویان بین‌الملل
کد پستی: ۶۷۱۴۹۶۷۳۴۶
تلفن: ۳۴۲۷۴۸۶۴-۹۸۸۳+ _ دورنگار: ۳۴۲۷۴۸۶۴-۹۸۸۳+
پست الکترونیک: international.applicants@razi.ac.ir