مدیران مرکز آزفا دانشگاه از ابتدا تا کنون

دکتر محمدجواد حجاری 

اطلاعات

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات انگلیسی
دوران تصدی: بهمن 1402 تا ....

دکتر فاطمه کلاهچیان

اطلاعات

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
دوران تصدی: بهمن 1401 تا آذر 1402

دکتر امیرعباس عزیزی فر

اطلاعات

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
دوران تصدی: فروردین 1401 تا بهمن ماه ۱401