3632

حضور دو هیات علمی دانشگاه رازی در کمیته علمی همایش امنیت سایبری دانشگاه الاسراء عراق

دو نفر از اعضای هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در کمیته علمی همایش امنیت سایبری دانشگاه الاسراء عراق عضویت خواهند داشت.

پیرو بازدید هیات دانشگاه رازی از تعدادی از دانشگاه های کشور عراق و امضای یادداشت تفاهم همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی با آن دانشگاه ها، دانشگاه الاسراء جهت برگزاری همایش امنیت سایبری میزبان دو نفر از اساتید دانشگاه رازی خواهد بود.

 

 


 

آقای دکتر محمود احمدی با گرایش شبکه های کامپیوتر و دانش آموخته دانشگاه صنعتی دلفت هلند ،دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر و آقای دکتر محمد سعید جهانگیری با گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، دانش آموخته دانشگاه تهران و استادیار گروه مهندسی کامپیوتر،  به عنوان دو نماینده دانشگاه رازی در این همایش شرکت می نمایند.

آقای دکتر احمدی در داوری مقالات و کمیته علمی و آقای دکتر جهانگیری داوری مقالات، عضویت در کمیته علمی و همچنین سخنران کلیدی در این همایش همکاری می نمایند.


شناسه : 11992300