وبینار علمی پژوهشگاه پلیمر توسط آقای دکتر مهدی پورعطایی عضو هیأت علمی پژوهشگاه پلیمر - دفتر همکاریهای بین الملل

1699

وبینار علمی پژوهشگاه پلیمر توسط آقای دکتر مهدی پورعطایی عضو هیأت علمی پژوهشگاه پلیمر

Preparation, characterization, and performance of novel types of sulfonated polysulfones, sulfonated polyketones, and their copolymers as proton exchange membrane in fuel cell application: from solution casting to electrospinning and fused deposition modeling 3D‐printing

 

توسط آقای دکتر مهدی پورعطایی عضو هیأت علمی پژوهشگاه پلیمر

 

 یکشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

 ساعت ۱۰ صبح

بصورت مجازی برگزار می‌شود.

 لینک‌های برگزاری وبینار:

 


شناسه : 2780354