امور بین الملل دانشگاه با همکاری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه و دانشگاه سارایوو برگزار می نماید.

سخنران: دکتر منیر درکیچ، استاد دانشگاه القاسم عراق

موضوع سخنرانی:" جایگاه و حضور چند جانبه مثنوی معنوی در فرهنگ بوسنیایی"

زمان: 7 می برابر با  18 اردیبهشت 403

ساعت:13/30

مکان: سالن کنفرانس شماره 3 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

میزبان داخلی رویداد: آقای دکتر غلامرضا سالمیان

آخرین اخبار