امور بین الملل دانشگاه با همکاری گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه و دانشگاه القاسم عراق برگزار می نماید.

سخنران: دکتر قاسم العباسی، استاد دانشگاه القاسم عراق

موضوع سخنرانی:" The Diffrence between Iraqi English Textbooks and Iranian English Textbooks"

زمان: 20 می برابر با 31 اردیبهشت 403

ساعت: 12-10 صبح

مکان: سالن کنفرانس شماره 3 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

میزبان داخلی رویداد: آقا دکتر نورالدین یوسفی

آخرین اخبار