تماس با ما:

 

هادی حجاریان: مدیر همکاری های علمی بین المللی و سرپرست دانشجویان غیر ایرانی

گروه : علوم دامی

شماره تماس: 34276167-083

پست الکترونیک: h.hajarian @ razi.ac.ir

 

 

سارا یزدانفر: کارشناس همکاری های علمی بین المللی

تحصیلات: کارشناس ارشد علوم ارتباطات

شماره تماس: 34276167-083

پست الکترونیک:   international @ razi.ac.ir

 

 

صبا یزدانفر: کارشناس دانشجویان غیر ایرانی

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

شماره تماس: 34276167-083

پست الکترونیک:   international @ razi.ac.ir

 

 

آقای عباسی: کارشناس آموزش

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

شماره تماس: 34276167-083

پست الکترونیک:   international @ razi.ac.ir