لومنای

 

به لومنای دانش آموختگان غیر ایرانی دانشگاه رازی خوش آمدید.

 

دانش آموختگان غیر ایرانی دانشگاه رازی سرمایه های گرانقدر انسانی می باشند که ایجاد یک ساز و کار مشخص و پایدار برای حفظ ارتباط با آنها بسیار ضروری است. از طریق این ارتباط هم دانشگاه جهت رشد و ارتقای خود از ظرفیت موجود دانش آموختگان بهره می برد و هم دانش آموختگان برای کسب موقعیت های مناسب حرفه ای و موفقیت در مسیر تحقق بخشیدن به ایده های خود از حمایت دانشگاه سود می برند. در این راستا، دفتر همکاریهای بین المللی دانشگاه رازی زیرمجموعه حوزه ریاست به منظور ایجاد یک رابطه دوطرفه مفید و موثر بین دانشگاه رازی و دانش آموختگان اقدام به ایجاد لومنای دانشجویان غیر ایرانی نموده است. ماموریت این لومنای پیگیری، ردیابی، علاقمندسازی، آگاه سازی و درگیر ساختن دانش آموختگان غیر ایرانی به منظور یک تعامل سازنده دوسویه می باشد. با ایجاد این رابطه پویا انتظار می رود که بخش عظیمی از استعدادها و ظرفیت های معطل در زمینه های مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و غیره که می تواند سبب رشد و شکوفایی کشور گردد به کار گرفته شود. ما برآنیم که ضمن ردیابی دانش آموختگان موفق و کارآفرین و برقراری ارتباط مستمر و دایم با این بزرگواران که بی تردید از سرمایه های ارزشمند جامعه و دانشگاه هستند از این پتانسیل عظیم دانش اموختگان به نحو احسن استفاده کنیم و با فراهم آوردن بستر مناسب جهت جذب و نگهداشت دانشجویان غیر ایرانی و ارتقای همکاریهای بین المللی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه رازی بهره ببریم.