وظایف کلی دفتر امور بین الملل

خدمات:

امور بین الملل در دو حوزه اعضای هیات علمی و دانشجویان ارائه خدمات می نماید.

 

اعضای هیات علمی:

  • صدور گواهی اشتغال به کار
  • صدور معرفی نامه جهت ارائه به سفارت ها جهت شرکت در کنفرانس های بین المللی یا فرصت های مطالعاتی
  • دریافت روادید مهمانان خارجی مدعو جهت همکاری در دانشگاه (دریافت فرم مورد نیاز)
  • دریافت مجوز خروج از کشور هیات های دانشگاه
  • صدور دعوت نامه برای مهمانان خارجی

 

    دانشجویان:

  • صدور گواهی اشتغال به تحصیل
  •  بررسی و تایید مدارک ترجمه شده تحصیلی