مدارک مورد نیاز جهت تمدید اقامت

 

1-  سه (3) نسخه کپی از صفحه عکس دار گذرنامه

2-  دو (2) نسخه کپی اقامت

3-  یک (1) نسخه کپی بیمه (بیمه حیات امن)

-------------------------------------------------------------

مدارک مورد نیاز جهت تمدید اقامت برای متاهلین

 

1- دو (2) نسخه کپی عقدنامه ازدواج

2- دو (2) نسخه کپی از گذرنامه و اقامت پدر برای هریک از اعضای خانواده