نمایشگر یک مطلب

 

 

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 

گروه آموزشی

 

رشته های دوره کارشناسی

رشته های دوره کارشناسی ارشد

رشته های دوره دکترا

الهیات

 1- علوم قرآن و حدیث

 2- فلسفه و حکمت اسلامی

 3- فقه و مبانی حقوق اسلامی

 1- علوم قرآن و حدیث

 2- فلسفه و حکمت اسلامی

 3- فقه و مبانی حقوق اسلامی

ــ

زبان و ادبیات انگلیسی

 ادبیات انگلیسی

 

 1- آموزش زبان انگلیسی

 2- زبانشناسی

 

 1- آموزش زبان انگلیسی

 2- زبانشناسی

جغرافیا

 جغرافیا

      گرایش:

        - ژئومورفولوژی

        - آب و هواشناسی

 

 1- ژئومورفولوژی

      گرایش:

        - ژئومورفولوژی و آمایش محیط

 2- آب و هواشناسی 

      گرایش:

        - آب و هواشناسی محیطی

 3- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

      گرایش:

        - مدیریت توسعه پایدار روستایی

 

  1- آب و هوا شناسی 

  2- ژئومورفولوژی 

زبان و ادبیات فارسی

 زبان و ادبیات فارسی

      گرایش:

        - محض

 ادبیات فارسی

      گرایش:

        - محض

        - ادبیات تطبیقی

        - ادبیات پایداری

        - ادبیات روایی

 زبان و ادبیات فارسی

      گرایش:

        - محض

       

زبان و ادبیات عرب

  1- زبان و ادبیات عرب

  2- مترجمی عربی

  1- زبان و ادبیات عربی

  2- مترجمی عربی

زبان و ادبیات عرب

 

معارف اسلامی

معارف اسلامی

ــ

ــ

حقوق

حقوق

 1- حقوق خصوصی

 2- تاریخ اسلام

 3- باستان شناسی

 4- تاریخ ایران اسلامی

ــ

 

 

 

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

گروه آموزشی

رشته های دوره کارشناسی

رشته های دوره کارشناسی ارشد

رشته های دوره دکترا

تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 1- رشته مدیریت ورزشی

 2- فیزیولوژی ورزش

 3- رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش

 4- آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

 

 

 1- رشته مدیریت ورزشی

 2- فیزیولوژی ورزش

 3- رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش 

 

 

 

 

دانشکده شیمی

 

گروه آموزشی

رشته های دوره کارشناسی

رشته های دوره کارشناسی ارشد

رشته های دوره دکترا

شیمی آلی

   1- شیمی محض

   2- شیمی کاربردی

شیمی آلی شیمی آلی
شیمی کاربردی شیمی کاربردی شیمی کاربردی شیمی کاربردی
شیمی تجزیه

   1- شیمی محض

   2- شیمی کاربردی

شیمی تجزیه شیمی تجزیه
شیمی معدنی

   1- شیمی محض

   2- شیمی کاربردی

شیمی معدنی شیمی معدنی
شیمی فیزیک

   1- شیمی محض

   2- شیمی کاربردی

شیمی فیزیک شیمی فیزیک
نانو شیمی - نانو شیمی نانو شیمی

 

 

 

دانشکده علوم

 

گروه آموزشی

رشته های دوره کارشناسی

رشته های دوره کارشناسی ارشد

رشته های دوره دکترا

آمار

آمار

  1- آمار ریاضی

  2- آمار اقتصادی

آمار

ریاضی

 1- ریاضیات و کاربردها

 2- علوم کامپیوتر

 1- ریاضی محض (آنالیز، جبر)

 2- ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات - آنالیزعددی - کدگذاری)

 1- ریاضی محض (آنالیز)

 2- ریاضی کاربردی (تحقیق   در عملیات و آنالیزعددی)

زیست شناسی

  1- علوم سلولی و مولکولی

 

  2- علوم جانوری

 

  3- علوم گیاهی

  1- علوم سلولی و مولکولی

  2- میکروب شناسی

  3- بیوشیمی

  4- بوم شناسی و سیستماتیک گیاهی

  5- فیزیولوژی جانوری

  6- فیزیولوژی گیاهی

  7- بیوسیستماتیک جانوری

  8- سلولی و تکوین جانوری

  

  1- علوم سلولی و مولکولی

  2- بیوشیمی

  3- فیزیولوژی گیاهی

  4- بیوسیستماتیک جانوری

فیزیک

  1- اپتیک و لیزر

  2- ذرات بنیادی و نظریه میدانها

  3- ماده چگال

  4- هسته ای

  5- گرانش و کیهان شناسی

  1- اپتیک و لیزر 

  2- ذرات بنیادی و نظریه میدانها

  3- فوتونیک

  4- ماده چگال

  5- هسته ای

  6- ژئوفیزیک

  7- هواشناسی

 

 1- اپتیک و لیزر

 2- ذرات بنیادی و نظریه میدانها

 3- ماده چگال

 4- هسته ای

 5- گرانش و کیهان شناسی

                                                                                                                                                                                   

 

دانشکده علوم اجتماعی

 

گروه آموزشی

رشته های دوره کارشناسی

رشته های دوره کارشناسی ارشد

رشته های دوره دکترا

علوم سیاسی

علوم سیاسی

  1- علوم سیاسی

  2- روابط بین الملل

جامعه شناسی سیاسی

اقتصاد

  1- علوم اقتصادی

  2- اقتصاد نظری

  3- اقتصاد بازرگانی

  1- علوم اقتصادی

 

  2- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

 

  3- اقتصاد انرژی

 

 علوم اقتصادی

     گرایش:

        - اقتصاد سنجی

        - اقتصاد پولی

        - اقتصاد بخش عمومی

        - توسعه اقتصادی

        - اقتصاد شهری و منطقه ای

    

علوم اجتماعی

پژوهشگری اجتماعی

 1- جامعه شناسی

 2- مطالعات فرهنگی

ــ

راهنمایی و مشاوره

راهنمایی و مشاوره

 1- مشاوره خانواده

 2- مشاوره شغلی

 3- مشاوره توانبخشی

 4- مشاوره مدرسه

ــ

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی (مدیریت اطلاعات)

-

روانشناسی

روانشناسی

روانشناسی عمومی

روانشناسی

کارآفرینی

ــ

 1- مدیریت آموزشی

 2- کارآفرینی

        گرایش:

          - کسب و کار جدید

         - گردشگری

         - سازمانی

         - فناوری

 3- مدیریت بازرگانی

       گرایش:

          - بازاریابی

 4- مدیریت فناوری اطلاعات

       گرایش:

          - کسب و کار الکترونیک

       کارآفرینی

            گرایش:

               - کسب و کار جدید

 

حسابداری

حسابداری

حسابداری

 

                                               

                                                           

    دانشکده فنی و مهندسی

 

                                                                      

گروه آموزشی

رشته های دوره کارشناسی

رشته های دوره کارشناسی ارشد

رشته های دوره دکترا

مهندسی برق

 مهندسی برق

     گرایش:

        - الکترونیک

        - قدرت

        - مخابرات

 

 مهندسی برق

     گرایش:

        - الکترونیک

        - قدرت

        - مخابرات

          - مهندسی پزشکی

 مهندسی برق

     گرایش:

        - الکترونیک

        - قدرت

        - مخابرات

مهندسی شیمی

  1- مهندسی شیمی

  2- مهندسی نفت

 1- تروموسینتیک و کاتالیست

 2- فرآیندهای جداسازی

 3- بیوتکنولوژی

 4- طراحی فرآیندها

 5- پلیمر

مهندسی شیمی

مهندسی عمران

عمران - عمران

 1- سازه

 2- ژئوتکنیک

 3- زلزله

 4- آب و سازه های هیدرولیکی

 5- راه و ترابری

 6- مهندسی و مدیریت منابع آب

  1- سازه

  2- ژئوتکنیک

  3- آب و سازه های هیدرولیکی

مهندسی کامپیوتر

 مهندسی کامپیوتر

     

 1- مهندسی کامپیوتر

       گرایش:

         - مهندسی نرم افزار

         - معماری سیستم های کامپیوتری

         - هوش مصنوعی

 2- فناوری اطللاعات

       گرایش:

          - مهندسی سیستم های کامپیوتری

          - سیستم های چند رسانه ای

 

معماری سیستم های کامپیوتری

مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک

 مهندسی مکانیک

     گرایش:

          - تبدیل انرژی

          - طراحی کاربردی

 مهندسی مکانیک

     گرایش:

          - تبدیل انرژی

          - طراحی کاربردی

مهندسی معماری

معماری

معماری

ــ

مهندسی مواد و نساجی

 

  1- مهندسی نساجی

  2- مهندسی مواد

      گرایش:

 

          - متالوژی صنعتی

 

 مهندسی مواد

     گرایش:

          - نانو مواد

          - شناسایی و انتخاب مواد

ــ

 

 

 

دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

 

گروه آموزشی

رشته های دوره کارشناسی

رشته های دوره کارشناسی ارشد

رشته های دوره دکترا

مهندسی علوم دامی

علوم دامی

  1- تغذیه دام

  2- تغذیه طیور

  3- فیزیولوژی دام و طیور

  4- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

 

      1- تغذیه دام

      2- تغذیه طیور

مهندسی آب

مهندسی آب

  1- آبیاری و زهکشی

  2- سازه‌های آبی

  3- مدیریت منابع آب

  1- آبیاری و زهکشی

  2- سازه های آبی

ژنتیک و به نژادی گیاهی

  1- مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

  2- مهندسی علوم باغبانی

 

 

 

 1- اگروتکنولوژی

         گرایش:

            اکولوژی گیاهان زراعی

 2- اگروتکنولوژی

         گرایش:

            فیزیولوژی گیاهان زراعی

 3- ژنتیک و به نژادی گیاهی

 4- بیوتکنولوژی کشاورزی

 

 1- اگروتکنولوژی

       گرایش:

         اکولوژی گیاهان زراعی

 2- اگروتکنولوژی

       گرایش:

         فیزیولوژی گیاهان زراعی

 3- ژنتیک و به نژادی گیاهی

 

 

 

دانشکده دامپزشکی

 

گروه آموزشی

رشته های دوره کارشناسی

رشته های دوره کارشناسی ارشد

رشته های دوره دکترا

علوم درمانگاهی

دامپزشکی

-

-

علوم پایه و پاتوبیولوژی

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

-

دامپزشکی عمومی

 

 

دانشکده کشاورزی

 

گروه آموزشی

رشته های دوره کارشناسی

رشته های دوره کارشناسی ارشد

رشته های دوره دکترا

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

ترویج و آموزش کشاورزی

 1- ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

        گرایش:

            ترویج کشاورزی پایدار

            - نوآوری و کارآفرینی کشاورزی

 2- مهندسی کشاورزی

       گرایش:

           توسعه روستایی

           - ترویج و آموزش کشاورزی

 1- توسعه کشاورزی

 2- ترویج و آموزش کشاورزی

 3- ترویج و آموزش کشاورزی   پایدار

       گرایش:

          آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست

          

مهندسی منابع طبیعی

  1- مهندسی طبیعت

      گرایش:

          مرتع و آبخیزداری

   2- علوم و مهندسی جنگل

      گرایش:

          - جنگلداری

    علوم و مهندسی جنگل

         گرایش:

             - مدیریت جنگل

ــ

علوم و مهندسی خاک

علوم و مهندسی خاک

 

 1-  مدیریت منابع خاک

 2- مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

 

ــ

گیاه پزشکی

 

گیاه پزشکی

 

 

  1- بیماری شناسی گیاهی

  2- حشره شناسی کشاورزی

حشره شناسی کشاورزی

مهندسی مکانیک بیوسیستم

مهندسی مکانیک بیوسیستم

  مهندسی مکانیک بیوسیستم

      گرایش:

           طراحی و ساخت

           - فناوری پس از برداشت

ــ