دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

 

گروه ها

 

 ♦ مهندسی علوم دامی

♦ مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 

 ♦ مهندسی آب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

رشته ها و گرایشها

 

دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

 

 

 - گروه مهندسی علوم دامی  

 
 

        کارشناسی: علوم دامی        

       

       کارشناسی ارشد: تغذیه دام، تغذیه طیور، فیزیولوژی دام و طیور،

           ژنتیک و اصلاح دام و طیور            

               

       دکتری: تغذیه دام، تغذیه طیور         

 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦        

 

 

 - گروه مهندسی آب  

 
 

        کارشناسی: مهندسی آب        

       

       کارشناسی ارشد: آبیاری و زهکشی، سازه های آبی، مدیریت

       منابع آب        

 

       دکتری: آبیاری و زهکشی، سازه های آبی

 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦        

 

 

 - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی  

 
 

        کارشناسی: مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، مهندسی علوم

       باغبانی

                     

       کارشناسی ارشد: 1- اگروتکنولوژی

               گرایش:

                  - اکولوژی گیاهان زراعی

           2- اگروتکنولوژی

               گرایش:

                  - فیزیولوژی گیاهان زراعی        

           3- ژنتیک و به نژادی گیاهی، 4- بیو تکنولوژی کشاورزی

 

        دکتری: 1- اگروتکنولوژی

               گرایش:

                  - اکولوژی گیاهان زراعی

           2- اگروتکنولوژی

               گرایش:

                  - فیزیولوژی گیاهان زراعی        

           3- ژنتیک و به نژادی گیاهی