دانشکده دامپزشکی

 

گروه ها

 

 ♦ علوم پایه و پاتوبیولوژی

 

 ♦ علوم درمانگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته ها و گرایشها

 

دانشکده دامپزشکی

 

 

 - گروه علوم درمانگاهی  

 
 

        کارشناسی: دامپزشکی        

       

       کارشناسی ارشد:  _        

 

       دکتری:  _

             

  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦        

 

 

 - گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی  

 
 
 

        کارشناسی: علوم آزمایشگاهی دامپزشکی        

       

       کارشناسی ارشد:  _        

 

       دکتری: دامپزشکی عمومی