دانشکده دامپزشکی

 

گروه ها

 

- علوم پایه و پاتوبیولوژی

             و

- علوم درمانگاهی

 

اعضای هیات علمی

 

                                                                                                            حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

      یاسر شهبازی ( دانشیار )                                                              متخصص بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی                                  y.shahbazi@razi.ac.ir

علی اصغر مقدم ( دانشیار)                                                            متخصص مامایی و بیماریهای تولید مثل دام                               moghaddam@razi.ac.ir

عبدالعلی چاله چاله ( استادیار)                                                         متخصص انگل شناسی و بیماریهای انگلی                                aachalechale@razi.ac.ir

 مهرداد پویانمهر ( استادیار)                                                                   متخصص ایمنی شناسی                                              m.pooyanmehr@razi.ac.ir

 محمد هاشم نیا ( استادیار)                                                                       متخصص پاتولوژی                                                  m.hashemnia@razi.ac.ir

 فرید رضایی ( استادیار )                                                              متخصص انگل شناسی و بیماریهای انگلی                                                     f.rezaei@ra

 صمد علی محمدی ( استادیار )                                                                 متخصص فیزیولوژی                                             s.alimohammadi@razi.ac.ir

 فاطمه حسین پور ( استادیار )                                                                 متخصص فارماکولوژی                                                  fhosseinpour@razi.ac.ir

       نادر گودرزی ( استادیار )                                                                    متخصص علوم تشریحی                                                        n.goodarzi@razi.ac.ir

       زهرامینوش سیاوش حقیقی ( استادیار )                                                       متخصص پاتولوژی                                                         minooshka@razi.ac

        آزاده فروغی ( استادیار )                                                                   متخصص میکروبیولوژی                                                         a.foroughi@razi.ac.ir

        نسیم شاویسی ( استادیار )                                                          متخصص بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی                            nassimshavisi@razi.ac.ir

        طیبه محمدی ( استادیار )                                                                متخصص بافت شناسی مقایسه ای                                                 tymhd@razi.ac.ir

 علی قشقایی ( استادیار )                                                                          متخصص جراحی                                                         aghashghaii@razi.ac.ir

  پیمان رحیمی فیلی ( استادیار)                                                     متخصص مامایی و بیماریهای تولید مثل دام                             peymanrahimi@razi.ac.ir

        مجتبی گلی ( استادیار )                                                             متخصص مامایی و بیماریهای تولید مثل دام                                  mojtabagoli@razi.ac.ir

        مصطفی رزمجو ( استادیار )                                                          متخصص بهداشت و بیماریهای طیور                                             mrazmjoo@razi.ac.ir

        سیدحسین مودب ( استادیار )                                                        متخصص بیماریهای داخلی دام های بزرگ                                 h.moaddab@gmail.com

         احسان اله افشاری صفوی ( استادیار )                                             متخصص بیماریهای داخلی دام های بزرگ                                        eafshari@razi.ac.ir

 نیلوفر صیدی ( استادیار )                                                                         متخصص جراحی                                                                  nseydi@razi.ac.ir

 هادی چراغی ( استادیار )                                                                  متخصص کلینیکال پاتولوژی                                                     h.cheraghi@razi.ac.ir