دانشکده علوم اجتماعی

 

گروه ها

 

- علوم سیاسی

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                               حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

       فرزاد رستمی  ( استادیار )                                                                    امنیت جهانی                                                    f.rostami1361@gmail.com

       

        •

       •

       مسعود اخوان کاظمی ( دانشیار)                                                         جامعه شناسی سیاسی                                                  mak392@yahoo.com

        فرهاد دانش نیا ( دانشیار)                                                              اقتصاد سیاسی بین الملل                                                     f.dnshn@razi.ac.ir

        سید شمس الدین صادقی ( استادیار )                                       سیاست خارجی و مطالعات منطقه ای                            sh.sadeghi1971@gmail.com

        محمد ابوالفتحی ( استادیار )                                                       جامعه شناسی سیاسی و توسعه                                       dr.mabolfathi@razi.ac.ir

        قدرت احمدیان ( استادیار )                                                                   روابط بین الملل                                                      gahmadian@razi.ac.ir

        طهماسب علی پوریانی ( استادیار )                                          سیاست خارجی و مطالعات منطقه ای                                            t.alipour@razi.ac.ir

      

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

- اقتصاد

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                                حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

       کیومرث سهیلی  ( دانشیار)                                                            اقتصاد پولی - اقتصاد منابع                                             ksohaili@razi.ac.com

      

       •

      •

مجتبی الماسی ( دانشیار )                                                                           توسعه                                                     mojtabaalmasi@razi.ac.ir

 سهراب دل انگیزان ( دانشیار )                                            اقتصاد کلان - منابع طبیعی و شهری منطقه ای                              delangizan@razi.ac.ir

 علی فلاحتی ( دانشیار )                                                        اقتصاد بخش عمومی و تجارت بین الملل                               alifalahatii@yahoo.com

شهرام فتاحی ( دانشیار)                                                                         اقتصاد سنجی                                                           sfattahi@razi.ac.ir

 سمیه اعظمی ( استادیار )                                                                      اقتصاد صنعتی                                              sazami_econ@yahoo.com

  آزاد خانزادی ( استادیار )                                                            بخش عمومی و اقتصاد سنجی                                          a.khanzadi@razi.ac.ir

        مرتضی سحاب خدامرادی ( استادیار )                                 اقتصاد کلان - منابع طبیعی و شهری منطقه ای           Murteza.khodamoradi@gmail.com

         جمال فتح الهی ( استادیار )                                                        اقتصاد توسعه و اقتصاد اسلامی                                       jfathollahi@gmail.com

  محمد شریف کریمی ( استادیار )                                                   اقتصاد توسعه و اقتصاد سنجی                                             s.karimi@razi.ac.ir

         سید محمدباقر نجفی ( استادیار )                                                 اقتصاد توسعه و اقتصاد اسلامی                                         najafi122@razi.ac.ir

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

- علوم اجتماعی

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                               حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

      نادر امیری ( استادیار)                                                                           نظری - فرهنگی                                               nader.amiri@razi.ac.ir

 

  •  
  •  

وکیل احمدی ( استادیار)                                                                         اقتصاد توسعه                                                   v.ahmadi@razi.ac.ir

محمدتقی سبزه ای ( استادیار)                                                                آموزش و پرورش                                                 sabzehei@razi.ac.ir

محمدعلی فرهادی ( استادیار)                                                              جامعه شناسی سیاسی                                         ma.farhadi@razi.ac.ir

سیاوش قلی پور ( استادیار)                                                                    نظری - فرهنگی                                         gholipoor.sia@gmail.com

جلیل کریمی ( استادیار)                                                                         نظری - فرهنگی                                                    j.karimi@razi.ac.ir

همایون مرادخانی ( استادیار)                                                               جامعه شناسی سیاسی                                     hmoradkhani@razi.ac.ir

 
 

        ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

- راهنمایی و مشاوره

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                                 حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

       محسن گل محمدیان  ( استادیار)                                                  روان درمانی - خانواده درمانی                         mgolmohammadian@razi.ac.com

      •

       •

      •

        علیرضا رشیدی ( دانشیار )                                                        مشاوره تحصیلی - خانواده - شغلی                                           alrashidi@razi.ac.ir

        سید محسن حجت خواه ( استادیار)                                                      مشاوره خانواده                                                    mhojatkhah@razi.ac.ir

        محمدسجاد صیدی ( استادیار)                                                              مشاوره خانواده                                                          m.seydi@razi.ac.ir

        

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

- علم اطلاعات و دانش شناسی

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                               حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

       محمود مرادی  ( استادیار)                                                          اقتصاد اطلاعات و بازاریابی                                   mahmoudmoradi@razi.ac.com

  •  
  •  

 غلامرضا حیدری ( دانشیار)                                                             مدیریت اطلاعات                                                        ghrhaidari@gmail.com

        صالح رحیمی ( استادیار)                                                                  مدیریت دانش                                                               s.rahimi@razi.ac.ir

         امین زارع ( استادیار)                                                                   رفتار اطلاع یابی                                                                  a.zare@razi.ac.ir

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

- روانشناسی

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                                  حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

      آسیه مرادی ( استادیار)                                                                        روانشناسی تربیتی                                         asie.moradi@razi.ac.ir

  •  
  •  
  •  

جهانگیر کرمی ( دانشیار)                                                                           روانشناسی                                                    j.karami@razi.ac.ir

 خدامراد مومنی ( دانشیار)                                                                        روانشناسی                                               kh.momeni@razi.ac.ir

 هاشم جبرائیلی ( استادیار)                                                                   روانشناسی سلامت                                          h.jebraeili@razi.ac.ir

 کامران یزدانبخش ( استادیار)                                                               روانشناسی شناختی                                         kamran6@hotmail.fr

 سعید عسگری ( استادیار)                                                                    روانشناسی بالینی                                                saskary@razi.ac.ir

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

- مدیریت و کارآفرینی

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                                حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

           نادر نادری ( استادیار)                                                                    مدیریت آموزشی                                           n.naderi@razi.ac.ir

  •  
  •  
  •  

محمد جواد جمشیدی ( استادیار )                                                     مدیریت فناوری اطلاعات                              mj.jamshidi@razi.ac.ir

 مهدی حسین پوری ( استادیار)                                                           مدیریت استراتژیک                             m.hosseinpour@razi.ac.ir

 بیژن رضایی ( استادیار)                                                                     مدیریت آموزشی                                          b.rezaee@razi.ac.ir

 یوسف محمدی فر ( استادیار)                                                              مدیریت بازرگانی                       yosefmohamadifar@gmail.com

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦    

 

- حسابداری

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                                حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

       فرهاد شاه ویسی  ( استادیار)                                                                  حسابداری                                                f.shahveisi@razi.ac.ir

      •

       •

      •

        فرشید خیرالهی ( استادیار)                                                                    حسابداری                                              f.kheirollahi@razi.ac.ir

        سامان محمدی ( استادیار)                                                                    حسابداری                             samanmohamadi.acc@gmail.com

        فرزاد ایوانی ( استادیار)                                                                         حسابداری                                                  feivani@yahoo.com

        سید جواد دلاوری ( مربی )                                                                    حسابداری                                                   dellavari@razi.ac.ir