دانشکده علوم

 

گروه ها

 

- آمار

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                                حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

        مریم شرفی  ( استادیار )                                                       قابلیت اعتماد - استنباط ناپارامتری                                                         m.sharafi@razi.ac.ir

  •  
  •  

        بهاءالدین خالدی ( استاد )                                        آمارهای ترتیبی - نظریه قابلیت اعتماد - ترتیب تصادفی                                      bkhaledi@hotmail.com

        سیدرضا هاشمی ( دانشیار )                                         تحلیل بقاء با استفاده از فرآیندهای تصادفی                                                      r.hashemi@razi.ac.ir

        حبیب جعفری ( دانشیار )                                            آمار - طرح های بهینه - مدلهای خطی و غیرخطی                                                   H.jafari@Razi.ac.ir

        محی الدین ایزدی ( استادیار)                                        نظریه قابلیت اعتماد - استنباط ناپارامتری                                                             m.izadi@razi.ac.ir

        عبدالله جلیلیان ( استادیار)                                                   آمار فضایی - محاسبات آماری                                                                       jalilian@razi.ac.ir

        ابوطالب خدادادی ( استادیار )                                                        نظریه صف                                                                             khodadadi@yahoo.com

        سلیمان خزایی ( استادیار)                                      آمار بیز ناپارامتری - شبیه سازی - استنباط آماری                                                        s.khazaei@razi.ac.ir

        داوود قزوینی نژاد ( استادیار)                                                           آمار بیزی                                                                            ghazvininejad@razi.ac.ir

        محمد مرادی ( استادیار)                                                                آمار کاربردی                                                                               moradi_m@razi.ac.ir

        مهرداد نیاپرست ( استادیار )                                               مدلهای خطی - طرح بهینه                                                                         niaparast@razi.ac.ir

       

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

- ریاضیات

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                                 حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

       محمد ابوالقاسمی  ( استادیار )                                                                      آنالیز                                                              m_abolghasemi@razi.ac.ir

  •  
  •  

 کیوان امینی ( استاد )                                                                            بهینه سازی                                                                         kamini@razi.ac.ir      

 علی فرج زاده ( استاد )                                                                               آنالیز                                                                 farajzadehali@gmail.com

 محمدتقی درویشی ( استاد )                                                                   آنالیز عددی                                                                       darvishi@razi.ac.ir

 شاپور حیدرخانی ( دانشیار )                                                                        آنالیز                                                                   s.heidarkhani@razi.ac.ir

 نعمت اله نیامرادی ( دانشیار )                                                    معادلات و سیستم های دینامیکی                                                  nyamoradi@razi.ac.ir  

  احد رحیمی ( دانشیار )                                                                               جبر                                                                       ahad.rahimi@razi.ac.ir

        رضا جلیلیان ( دانشیار )                                                                         آنالیز عددی                                                                       r.jalilian@razi.ac.ir

        یعقوب جلیلیان ( دانشیار )                                                        معادلات و سیستم های دینامیکی                                                      y.jalilian@razi.ac.ir

        لطیف پورکریمی ( استادیار )                                                                    بهینه سازی                                                                 l.pourkarimi@razi.ac.ir

        امیر حقیقی ( استادیار )                                                                          آنالیز عددی                                                                  a.haghighi@razi.ac.ir

        سیروس رسولیار ( استادیار )                                                                         جبر                                                                         srasoulyar@razi.ac.ir

  فرزاد شاویسی ( استادیار )                                                                           جبر                                                                          f.shaveisi@razi.ac.ir

  یاسر طلوعی ( استادیار )                                                                              جبر                                                                             y.toloei@razi.ac.ir

  بهروز عدالت زاده ( استادیار )                                                                       جبر                                                                   b.edalatzadeh@razi.ac.ir

  علی عطابیگی علمی ( استادیار )                                                  معادلات و سیستم های دینامیکی                                                  a.atabeigi@razi.ac.ir

  عبدالمجید فتاحی ( استادیار )                                                                     آنالیز                                                                              mjidzr@razi.ac.ir

  سیده مرضیه قویدل ( استادیار )                                                                  آنالیز                                                             marzieh.ghavidel@razi.ac.ir

  مینو کامرانی ( استادیار )                                                                         آنالیز عددی                                                                 m.kamrani@razi.ac.ir

  مهرداد احمدزاده راجی ( استادیار )                                                              کدگذاری                                                                           mraji@razi.ac.ir

 علیرضا دارابی ( مربی )                                                                                 جبر                                                                           ardarabi@razi.ac.ir

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

- زیست شناسی

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                                  حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

      ناصر کریمی ( دانشیار)                                                                         فیزیولوژی گیاهی                                                               nkarimi@razi.ac.ir

  •  
  •  
  •  

نصراله رستگار پویانی ( استاد )                                                          بیوسیستماتیک جانوری                                                    nasrullah_r@razi.ac.ir

علی بیدمشکی پور ( دانشیار)                                                                       ژنتیک                                                      a.bidmeshkipour@gmail.com

سیروس قبادی ( دانشیار)                                                                           بیوشیمی                                                                   ghobadi@razi.ac.ir

مجتبی تاران ( دانشیار)                                                                                 میکروبیولوژی                                                                      mtaran@razi.ac.ir

احمد قارزی ( دانشیار)                                                                    سلولی و تکوین جانوری                                                          adgharzi@razi.ac.ir

حسن اکرمی ( استادیار)                                                                             ژنتیک                                                                                h.akrami@razi.ac.ir

سمیه اسمعیلی رینه ( استادیار)                                                        بیوسیستماتیک جانوری                                                         sesmaeili@razi.ac.ir

وحید اکملی ( استادیار)                                                                  بیوسیستماتیک جانوری                                                         v_akmali@razi.ac.ir

خسرو چهری ( استادیار)                                                                          قارچ شناسی                                                              kh.chehri@razi.ac.ir

سجاد سی سخت نژاد ( استادیار)                                                           سلولی و مولکولی                                                s.sisakhtnezhad@razi.ac.ir

حسین فلاحی ( استادیار)                                                                             ژنتیک                                                                    h.fallahi@razi.ac.ir

اسحق کریمی ( استادیار)                                                                   فیزیولوژی دامپزشکی                                                  ikarimi2010@gmail.com

محمد معصومی ( استادیار)                                                                سیستماتیک گیاهی                                                     sm.masoumi@razi.ac.ir

حمید مهدیونی ( استادیار)                                                                         بیوشیمی                                                               hmahdiuni@razi.ac.ir

مریم مهرابی ( استادیار)                                                                             بیوشیمی                                                         m5_mehrab@yahoo.com

نامدار یوسفوند ( استادیار)                                                                   فیزیولوژی جانوری                                                       yousofvand@razi.ac.ir

 

        ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

- فیزیک

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                                  حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

       نادر دانش فر  ( دانشیار )                                                           اپتیک و لیزر، فوتونیک، نانواپتیک                                            ndaneshfar@razi.ac.ir

  •  
  •  

        رستم مرادیان استاد )                                                                   ماده چگال - نانوفیزیک                                                      rmoradian@razi.ac.ir

        محمد وحید تکوک ( استاد )                                                            گرانش و کیهان شناسی                                                           takook@razi.ac.ir

        محمدرضا ستاره ( استاد )                                                                گرانش و کیهان شناسی                                                           Rezakord@ipm.ir

        غلامرضا برون ( دانشیار )                                                            ذرات بنیادی و نظریه میدانها                                                        boroun@razi.ac.ir

        سید حمزه موسوی ( دانشیار )                                                          ماده چگال - نانوفیزیک                                           hamze.mousavi@gmail.com

        بیتا رضایی ( دانشیار )                                                                          فیزیک هسته ای                                                              brezaei@razi.ac.ir

        حامد رضانیا ( دانشیار )                                                                  ماده چگال - نانوفیزیک                                               Rezania.hamed@razi.ac.ir

        محسن دهقانی کاظمی ( دانشیار )                                                   گرانش و کیهان شناسی                                                    m.dehghani@razi.ac.ir

        داریوش نادری ( دانشیار )                                                                    فیزیک هسته ای                                                            d.naderi@umz.ac.ir

        توفیق اوسطی ( استادیار )                                                           ذرات بنیادی و نظریه میدانها                                                         t.osati@razi.ac.ir

        محسن اویسی موخر ( استادیار )                                                               ژئوفیزیک                                                              moveisy9@gmail.com

        کرم بهاری ( استادیار )                                                                    گرانش و کیهان شناسی                                                          k.bahari@razi.ac.ir

  اردشیر رابعی ( استادیار )                                                                گرانش و کیهان شناسی                                                             rabeie@razi.ac.ir

        محمد راستی ویس ( استادیار )                                                    ذرات بنیادی و نظریه میدانها                                                        m.rasti@razi.ac.ir

   شاهدخت سهرابی ثانی ( استادیار )                                                 ماده چگال - نانوفیزیک                                                      Sh.sohrabi@razi.ac.ir

   فرزاد شیرزادی تبار ( استادیار )                                                                 ژئوفیزیک                                                                 f.shirzadi@razi.ac.ir

   جلیل صحرایی ( استادیار )                                                                     هواشناسی                                                                   sahraei@razi.ac.ir

   کیومرث منصوری ( استادیار )                                                        گرانش و کیهان شناسی                                                      kaumars@yahoo.com

   طیبه ناصری ( استادیار )                                                              اپتیک و لیزر، فوتونیک                                                              tnaseri@razi.ac.ir

   ابوالفضل نیستانی ( استادیار )                                                              هواشناسی                                                                 neyestani@razi.ac.ir

         مهدی تبریزی ( استادیار )                                                                   اپتیک و لیزر                                                                      tabrizi@razi.ac.ir