دانشکده کشاورزی

 

گروه ها

 

- ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                              حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

        علی اصغر میرک زاده  ( استادیار )                         برنامه ریزی ترویجی، تعاونی دانشجویی، تفکر سیستماتیک، آمار                 mirakzadeh_ali@yahoo.com

 •  
 •  
 •  

        امیرحسین علی بیگی ( دانشیار)                                 آموزش کشاورزی، تفکر خلاق، فرآیند یاددهی و یادگیری،                                       baygi1@razi.ac.ir

                                                                                      روش شناسی مشارکتی، سنجش مشارکتی روستایی

 

        کیومرث زرافشانی ( دانشیار)                       تغییرات آب و هوایی، تعاونی دانشجویی، فرآیند یاددهی و یادگیری، ارزشیابی        Zarafshani2000@yahoo.com

        فرحناز رستمی ( استادیار)                                       اقتصاد کشاورزی، برنامه ریزی روستایی، مدیریت روستایی                                       fr304@yahoo.com

        لاله صالحی ( استادیار)                                  نوآوریهای کشاورزی، آموزش کشاورزی، برنامه ریزی ترویج کشاورزی،                                      lsalehi@ut.ac.ir

                                                                                                         فرآیند یاددهی و یادگیری

 

        شهپر گراوندی ( استادیار)                        تکنولوژی آموزشی، تغییرات آب و هوایی، مدیریت روستایی، تعاونی دانشجویی            sh_geravandi@yahoo.com

        زهرا اطهری ( استادیار)                                    تکنولوژی آموزشی، مدیریت ترویج کشاورزی، سبک های یادگیری،                                z.athari@gmail.com

                                                                                                         فرآیند یاددهی و یادگیری

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

- علوم و مهندسی خاک

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                               حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

      علی اشرف امیری نژاد  ( استادیار )                                                              ---------------                                         aliamirinejad@yahoo.co.uk

 •  
 •  
 •  

علی بهشتی آل آقا ( استادیار )                                                                     ---------------                                                beheshti@yahoo.com

اکرم فاطمی قمشه ( استادیار )                                                                      ---------------                                                    a.fatemi@razi.ac.ir

 مهین کرمی ( استادیار )                                                                             ---------------                                          mahinkarami@yahoo.com

 پرویز شکاری ( استادیار )                                                                           ---------------                                                 pshekaari@gmail.com

 فرانک رنجبر ( استادیار )                                                                            ---------------                                        f_ranjbar1980@yahoo.com

 ساره نظامی ( استادیار )                                                                           ---------------                                             snezami1981@gmail.com

       جهانبخش اشتریان ( مربی )                                                                      ---------------                                              j_ashtarian@yahoo.com

         

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

- گیاه پزشکی

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                               حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

      صمد جمالی ( استادیار )                                                                         قارچ شناسی                                                 jamali454@yahoo.com

 •  
 •  
 •  

سعید عباسی ( دانشیار)                                                           قارچ شناسی، مدیریت بیماریهای گیاهی                            abbasikhs@yahoo.com

عباسعلی زمانی ( دانشیار)                                                        اکولوژی و کنترل بیولوژیک حشرات                                    vnassah@yahoo.com

علیرضا معرفت ( دانشیار)                                                                باکتری شناسی گیاهی                                                   marefat@razi.ac.ir

ناصر معینی نقده ( استادیار)                                                                 اکولوژی حشرات                                                     moeeny@razi.ac.ir

هادی خاطری ( استادیار)                                                                  ویروس شناسی گیاهی                                                 hkhateri@razi.ac.ir

روح الله شریفی ( استادیار)                                                       کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی                                           r.sharifi@razi.ac.ir

مرضیه علیزاده ( استادیار)                                                             فیزیولوژی و سم شناسی                                          alizadehmzh@gmail.com

 

        ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

- مهندسی مکانیک بیوسیستم

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                               حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

        حکمت ربانی  ( دانشیار )                                                         مهندسی مکانیک بیوسیستم                                            hrabbani47@razi.ac.ir

 •  
 •  
 •  

        علی نجات لرستانی ( دانشیار )                                                مهندسی مکانیک بیوسیستم                                                  lorestani@razi.ac.ir

        حسین جوادی کیا ( استادیار )                                                  مهندسی مکانیک بیوسیستم                                             h.javadikia@razi.ac.ir

        اسماعیل میرزایی قلعه ( استادیار )                                            مهندسی مکانیک بیوسیستم                                               e.mirzaee@razi.ac.ir

        مصطفی مصطفایی ( استادیار )                                                مهندسی مکانیک بیوسیستم                                            b.mostafaei@razi.ac.ir

        لیلا ندرلو ( استادیار )                                                                        مکانیزاسیون                                                         l.naderloo@razi.ac.ir

        

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

- مهندسی منابع طبیعی

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                               حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

      رضا حسین حیدری  ( استادیار )                                                              --------------                                                 rhheidary@yahoo.com

 •  
 •  

احسان صیاد ( استادیار )                                                                       --------------                                              ehsansaiad@yahoo.com

سهیلا آقابیگی امین ( استادیار )                                                              --------------                                               saghabeigi@yahoo.com

 مرتضی پوررضا ( استادیار )                                                                   --------------                                                     pourreza@razi.ac.ir

 محمد خسروی ( استادیار )                                                                   --------------                                            khosravim59@gmail.com

 حیدر میرزایی ( استادیار )                                                                     --------------                                                mirzaei.hd@gmail.com