دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

گروه ها

 

- الهیات

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                                      حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

       عباس حاج زین العابدینی  ( استادیار )                                          فلسفه تطبیقی - فلسفه اسلامی - غرب                                            Aabedini123@gmail.COM

 •  

        خلیل الله احمدوند ( استادیار )                                                              فقه حقوقی - فقه اقتصادی                                                       ahmadvand@razi.ac.ir

        اسدالله آژیر ( استادیار )                                         فلسفه دین - فلسفه اخلاق (رابطه بین دین و اخلاق) - حکمت اشراق                         Asadazhir@YAHOO.COM

                                                                           سهروردی - مطالعه مقایسه ای ادیان (نجات شناسی و منجی باوری ادیان غربی)

        سیمین اسفندیاری ( استادیار )                                                               فلسفه - دینی و مذهب                                                           Si.esfandiar@razi.ac.ir

        فاطمه بختیاری ( استادیار )                                                                             فلسفه غرب                                                                   f.bakhtiari@razi.ac.ir

        مجتبی بیگلری ( استادیار )                                                                          علوم قرآن - کلام                                                                m.b1339@gmail.com

        عبدالله غلامی ( استادیار )                                                      علوم قرآن و حدیث مطالعات کتاب مقدس - تفسیر                              Gholamy1353@gmail.COM

        اعظم فرجامی ( استادیار )                                                       علوم قرآن و حدیث - تاریخ حدیث - تاریخ تفسیر                                    azmfarjami@yahoo.com

        جمال فرزند وحی ( استادیار )                                                                  علوم قرآن و حدیث - تفسیر                                               farzandwahy@yahoo.com

        داود گوهری ( استادیار )                                                                            فقهی و اصولی                                                               davodgohari@gmail.com

        علی مرتضوی مهر ( استادیار )                                                              فقه - اصول - حقوق - الهیات                                           Ali.mortazavimehr@gmail.com

        عباسعلی منصوری ( استادیار )                                             فلسفه و کلام اسلامی - دین پژوهی - نواندیشی دینی                                   Abas.mansory@UT.ac.ir

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

- زبان و ادبیات انگلیسی

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                                    حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

       کوروش صابری  ( استادیار )                                                                  زبان شناسی اجتماعی                                                         Saberi50@yahoo.com

 

 •  
 •  

ناصر ملکی ( دانشیار )                                                                                  نقد ادبی                                                                       n.maleki@razi.ac.ir

عامر قیطوری ( دانشیار )                                            معنی شناسی و تحلیل گفتمان، نشانه شناسی، روانشناسی زبان                                       amer@razi.ac.ir

 سامان عبادی ( دانشیار )                                                    ارزشیابی پویا، یادگیری زبان از طریق کامپیوتر                                                  s.ebadi@razi.ac.ir

نوربخش هوتی ( استادیار )                                                                        نمایشنامه                                                                           n.hooti@razi.ac.ir

شجاع تفکری رضایی ( استادیار )                                                   نحو و صرف نظری و توصیفی                                                       Sh.tafakkori@razi.ac.ir

علی تقی زاده ( استادیار )                                                            مطالعات ادبی و فرهنگی آمریکا                                                          altaghee@razi.ac.ir

       پدرام لعل بخش ( استادیار )                                                                    ادبیات تطبیقی                                                 Pedram_lalbakhsh@yahoo.com

       شهاب مرادخانی ( استادیار )                                               آموزش پیش و ضمن خدمت معلمان زبان انگلیسی                                 s.moradkhani@razi.ac.ir

       جعفر میرزایی ( استادیار )                                                                          روایت شناسی                                                                  j.mirzaee@razi.ac.ir

 هیوا ویسی ( استادیار )                                                   تحلیل گفتمان، جامعه شناسی زبان، روانشناسی زبان،                                       hiwaweisi@razi.ac.ir

                                                                                                      دوزبانگی و فراگیری زبان 

        نورالدین یوسفی ( استادیار )                                    آموزش زبان، مطالعات ترجمه، مطالعات زبان اول، فرهنگ و زبان                             nyousofi@yahoo.com

  مهدی فتاحی ( استادیار )                                                                         واج شناسی                                                             Mehdifattahi3@gmail.com

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

- جغرافیا

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                                       حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

      ایرج جباری ( دانشیار )                                                              مخاطرات ژئومورفولوژیک، آمایش سرزمین                                                 Iraj-jabbari@razi.ac.ir

                                                                                                        ژئومورفولوژی رودخانه ای و دامنه ای

 •  
 •  
 •  

حسن ذوالفقاری ( دانشیار )                                                      آب و هواشناسی انرژی، آب و هواشناسی معماری،                                        h.zoifaghari@razi.ac.ir

                                                                                            آب و هواشناسی و توریسم مخاطرات آب و هوایی

امجد ملکی ( دانشیار)                                                                                           کارست                                                              Amjad_maleki@yahoo.com                        

فیروز مجرد ( دانشیار)                                                              آب و هواشناسی کشاورزی، امواج سرما و گرما،                                           f_mojarrad@yahoo.com

                                                                                                             آب و هواشناسی کاربردی

جعفر معصوم پور ( دانشیار )                                                     مدلهای اقلیمی، اقلیم شناسی دینامیکی، اقلیم شناسی،                               J.mclimate27@gmail.com

                                                                                        هیدروکلیماتولوژی مخاطرات و تغییرات اقلیمی، سینوپیتک

محمد اکبرپور ( استادیار)                                                          گردشگری، مدیریت روستایی و شهری، آینده پژوهی،                                     m.akbarpour@razi.ac.ir

                                                                                                   اسکان غیررسمی، کارآفرینی و تاب آوری

جعفر توکلی ( استادیار )                                                              اقتصاد روستایی با تاکید بر گردشگری روستایی                                              J.tavakkoli@razi.ac.ir

آئیژ عزمی ( استادیار )                                                            گردشگری روستایی، محیط زیست، اقتصاد روستایی،                                         aeizhazmi@gmail.com

                                                                                                          توسعه شهری، توسعه منطقه ای

امان الله فتح نیا ( استادیار )                                                             آب و هواشناسی کاربردی، مخاطرات اقلیمی،                                  a_fathnia2007@yahoo.com

                                                                                                               اقلیم شناسی ماهواره ای

 

        ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

- زبان و ادبیات فارسی

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                                    حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

       خلیل بیگ زاده  ( دانشیار )                                              نظری های ادبی، ادبیات تطبیقی، مکتبها و نظریه های ادبی                                kbaygzade@yahoo.com

 •  
 •  

        محمد ایرانی ( دانشیار )                                                       سبک شناسی و متن شناسی، نقد ادبی، ادبیات                                        moham.irani@yahoo.com

                                                                                                                داستانی، دستور زبان فارسی

        موسی پرنیان ( دانشیار )                                                    ادبیات حماسی، شاهنامه پژوهی، فرهنگ عامه                                           dr.mparnian@yahoo.com

        سوسن جبری ( دانشیار )                                                 ادبیات عرفانی، ادبیات روایی، فرهنگ عامه، نقد ادبی                                                    sjabri@razi.ac.ir

        غلامرضا سالمیان ( دانشیار )                                                         تصحیح، تحلیل و زیباشناسی متون                                                          salemian@razi.ac.ir

        محمدابراهیم مالمیر ( دانشیار )                                         ادبیات عرفانی متون نظم فارسی، متون نظم و نثر عربی                                       dr_maalmir@razi.ac.ir

        الیاس نورایی ( دانشیار )                                       پژوهش در متون نظم و نثر کلاسیک، ادبیات تطبیقی و ادب پایداری                                      nooraei@razi.ac.ir

        ابراهیم رحیمی زنگنه ( استادیار )                                     ادبیات عرفانی، متون نظم و ادبیات پایدار، ادبیات روایی                                    erahimi200@yahoo.com

        امیرعباس عزیزی فر ( استادیار )                                                            ادبیات و فرهنگ عامه                                                                   a.azizifar@razi.ac.ir

        فاطمه کلاهچیان ( استادیار )                                                           ادبیات داستانی، ادبیات عرفانی، بلاغت                                                kolahchian@razi.ac.ir

        وحید مبارک ( استادیار )                                                   ادبیات حماسی، ادبیات تطبیقی، دستور زبان فارسی                                  mobarak-vahid@yahoo.com

        عبدالرضا نادری فر ( استادیار )                                                                 دستور زبان فارسی                                                    abdolreza.naderifar@gmail.com

 عیسی نجفی ( استادیار )                                                   نقد ادبی، ادبیات حماسی و اسطوره ای، ادبیات عرفانی                                         enajafi1@yahoo.com

غلامرضا غلامی درگاهی ( دانشور )                                                               ---------------                                                                                  --------------

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

- زبان و ادبیات عرب

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                                  حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

       شهریار همتی  ( دانشیار )                                       علوم بلاغی، صرف و نحو، متون نظم و نثر، متون دینی، نقد ادبی                               sh.hemati@yahoo.com

 •                                                   
 •  
 •  

 یحیی معروف ( استاد )                                              ترجمه عربی و فارسی، عروض عربی، شعر و نثر عربی،                                              Y.marof@yahoo.com

                                                                                       آموزش مقاله نویسی و پایان نامه

 وحید سبزیان پور ( استاد )                                              ادبیات تطبیقی عربی، فارسی و ایرانیان باستان                                         wsabzianpoor@yahoo.com

 علی سلیمی قلعه ( استاد )                                                         ادبیات معاصر عربی، نقد ادبی                                                          salimi1390@yahoo.com

 جهانگیر امیری ( دانشیار )                                      علوم قرآنی، متون دوره مغولی، ادبیات متعهد اسلامی، علوم بلاغی                              gamiri686@yahoo.com

 علی اکبر محسنی ( دانشیار )                                                نقد ادبیات سنتی، ادب سیاسی، علوم بلاغی                                         Mohseni0310@yahoo.com

  تورج زینی وند ( دانشیار )                                             ادبیات تطبیقی عربی و فارسی، ادبیات متعهد شیعه                                     T-zinivand56@yahoo.com

        محمدنبی احمدی ( استادیار )                                    علوم قرآنی، متون نظم و نثر، ادبیات متعهد اسلامی، علوم بلاغی                      Mn.ahmadi217@yahoo.com

        علی دودمان کوشکی ( استادیار )                                             متون نظم و نثر عربی، صرف و نحو                                                         bBolook5@yahoo.com

         مریم رحمتی ترکاشوند ( استادیار )                                          ادبیات تطبیقی عربی و فارسی، ادبیات                                        rahmatimaryam88@gmail.com

                                                                                                           معاصر، ادبیات متعهد اسلامی

  مجید محمدی ( استادیار )                                                       علوم قرآنی، ادبیات متعهد اهل بیت                                     mohammadimajid44@gmail.com

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

- معارف اسلامی

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                                    حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

      خسرو زال پور ( مربی )                                                                                 -----------------                                                     kh.zalpour@razi.ac.ir

 •  
 •  
 •  

محمد اصلانی ( مربی )                                                                                   -----------------                                                           --------------

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

- حقوق

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                                    حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

       علی طهماسبی  ( استادیار )                                                                        حقوق خصوصی                                              a.tahmasebi.7@gmail.com

 •  
 •  

 روح الله بهرامی ( دانشیار )                                                                           تاریخ اسلام                                             Dr.bahrami2099@gmail.com

 فرامرز باقرآبادی ( استادیار )                                                                      حقوق خصوصی                                                fbagherabadi@gmail.com

 علی عباس حیاتی ( استادیار )                                                                   حقوق خصوصی                                                      aliahayati@yahoo.com

 سجاد دادفر ( استادیار )                                                                               تاریخ اسلام                                                               sdadfar@razi.ac.ir

 حجت دارابی ( استادیار )                                                                           باستان شناسی                                                           h.darabi@razi.ac.ir  

  مهدی عزتی ( استادیار )                                                                             تاریخ اسلام                                                  Ezatimehdi84@yahoo.com

        سجاد علی بیگی ( استادیار )                                                                      باستان شناسی                                                  sadjadalibigi@gmail.com

         خدیجه مرادی ( استادیار )                                                                      حقوق خصوصی                                                      khmoradi@yahoo.com