دانشکده فنی و مهندسی

 

گروه ها

 

- مهندسی برق

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                               حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

        محمدسجاد بیاتی حسین آبادی  ( استادیار )                                              مخابرات                                                            s.bayati@razi.ac.ir

 •  
 •  

        محسن حیاتی ( استاد )                                                                         الکترونیک                                                              hayati@razi.ac.ir

        حمدی عبدی ( دانشیار )                                                                           قدرت                                                           hamdiabdi@razi.ac.ir

        قاسم عازمی ( دانشیار )                                                                          مخابرات                                                              g.azemi@razi.ac.ir

        غلامرضا کریمی ( دانشیار )                                                                      الکترونیک                                                          ghkarimi@razi.ac.ir

        آرش آحمدی ( دانشیار )                                                                         الکترونیک                                                          aahmadi@razi.ac.ir

        پگاه زرجام ( استادیار )                                                                       مهندسی پزشکی                                                      p.zarjam@razi.ac.ir

        سید وهاب الدین مکی ( استادیار)                                                             مخابرات                                                             v.makki@razi.ac.ir

        مزدک رادملکشاهی ( استادیار)                                                                الکترونیک                                                    m.malekshahi@razi.ac.ir

        صبا خسروی ( استادیار)                                                                         الکترونیک                                                         s.khosravi@razi.ac.ir

        ثمین روانشادی ( استادیار )                                                               مهندسی پزشکی                                                    ravanshadi@razi.ac.ir

        شهرام کریمی ( استادیار )                                                                         قدرت                                                      shahramkarimi@razi.ac.ir

        محمد مرادی ( استادیار )                                                                         قدرت                                                               mmoradi@razi.ac.ir

 حسن مرادی چشمه بیگی ( استادیار )                                                         قدرت                                                       hmch1580@yahoo.com

 سمیه بهرامی ( استادیار )                                                                          کنترل                                                             s.bahrami@razi.ac.ir

 رضا کیهانی ( استادیار )                                                                            قدرت                                                               r.keyhani@razi.ac.ir

 ابوالفضل فیروزه ( مربی )                                                                      الکترونیک                                                              firoozeh@razi.ac.ir

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

- مهندسی شیمی

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                               حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

       علیرضا حبیبی  ( استادیار )                                                      بیوتکنولوژی و فرایندهای تخمیری                                            a.habibi@razi.ac.ir

 •  
 •  

 مسعود رحیمی ( استاد )                                                                   طراحی فرآیندها                                                         m.rahimi@razi.ac.ir

 غلامرضا مرادی ( استاد )                                                             ترموسینتیک کاتالیست                                                      g.moradi@razi.ac.ir

 جمشید بهین ( دانشیار )                                                                     طراحی فرآیند                                                               Behin@razi.ac.ir

 فرشاد رحیم پور ( دانشیار )                                                     طراحی فرآیندهای بیوتکنولوژی                                          f_rahimpour@razi.ac.ir 

 لاله رجبی ( دانشیار )                                                                               پلیمر                                                                     lrajabi@razi.ac.ir

  شهرام شریف نیا ( دانشیار )                                                           واکنشهای کاتالیستی                                                          sharif@razi.ac.ir

        مجتبی احمدی ( استادیار )                                                        بیوتکنولوژی و محیط زیست                                            m_ahmadi@razi.ac.ir

        ارسلان پرواره ( استادیار )                                                                   طراحی فرآیند                                                       a.parvareh@razi.ac.ir

         مهدی امیری نزاد ( استادیار )                                                       فرآیندهای جداسازی                                                    amirinejad@razi.ac.ir

  سعید اویسی ( استادیار )                                                       مهندسی نفت و طراحی فرآیندها                                           s.ovaysi@gmail.com

        امید بختیاری ( استادیار )                                                             فرآیندهای جداسازی                                                    Obakhtiari@razi.ac.ir

  فاطمه بشی پور ( استادیار )                                                             مهندسی فرآیند                                                       f.bashipour@razi.ac.ir

  مهدی پورعبدالله قهفرخی ( استادیار )                                                   مهندسی پلیمر                                               poorabdollah@yahoo.com

 میلاد کریمیان ( استادیار )                                                                 مهندسی نفت                                                         m.karimian@razi.ac.ir

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

- مهندسی عمران

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                                حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

      افشین اقبالزاده ( استادیار )                                         هیدرولیک محاسباتی-هیدرو دینامیک جریان در کانالهای باز                           afeghbal@razi.ac.ir

 •  
 •  
 •  

حسین بنکداری ( استاد )                                           هیدرولوژی، هیدرولیک، محاسبات نرم، منابع آب و تغییر اقلیم                        bonakdari@razi.ac.ir

رضا آقایاری ( دانشیار)                                               رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح، روشهای STM  و MCFT در                            reza_agh@razi.ac.ir

                                                                       ارزیابی مقاومت برشی سازه های بتن مسلح، مقاوم سازی سازه های 

                                                                                        بتن مسلح، شکل پذیری و ضریب رفتار سازه های بتن مسلح

امیرهوشنگ اخوویسی ( دانشیار)                                تحلیل اجزا محدود غیرخطی سازه ها، اندرکنش سازه-سیال،                       ahakhaveissy@razi.ac.ir

                                                                  اندرکنش تونل- خاک - سازه، مدل رفتاری مصالح، سازه های بتن آرمه،

                                                                              مقاوم سازی لرزه ای سازه ها، تحلیل شکست سازه های بنایی غیرمسلح

محمد حاجی عزیزی ( دانشیار)                                پایداری شیب های خاکی، روش های تحلیل عددی بدون مش،                                   mhazizi@razi.ac.ir

                                                                                  روشهای اجزا محدود، مهندسی تونل، مدلسازی رفتار خاک ها، 

                                                                                         سدهای خاکی، بهسازی خاکها

علی اکبر اختری ( استادیار)                                                  طراحی هیدرولیکی سازه ها، هیدرولیک                                                       akhtari@razi.ac.ir

                                                                                                 محاسباتی، سدهای خاکی، سدهای بتنی

ایمان عشایری ( استادیار)                                      مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی تحلیلی رفتار خاکهای غیراشباع                              i.ashayeri@razi.ac.ir

                                                                       (استاتیکی و تناوبی)، پاسخ لرزه ای ساختگاه های آبرفتی غیراشباع، مطالعه

                                                                        خطرات توام زلزله و انفجار بر سازه های مهندسی و پدافند غیرعامل، ارزیابی

                                                                      آسیب پذیری لرزه ای سازه ها،  رفتار ژئوتکنیکی خاکها تحت تاثیر سیالات

                                                              آلی و معدنی (ژئوتکنیک زیست محیطی)، مقاوم سازی لرزه ای خاکها

مهنوش بیگلری ( استادیار)                                   مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی تحلیلی رفتار خاکهای غیراشباع                               m.biglari@razi.ac.ir

                                                                       (استاتیکی و تناوبی)، پاسخ لرزه ای ساختگاه های آبرفتی غیراشباع، مطالعه 

                                                           خطرات توام زلزله و انفجار بر سازه های مهندسی و پدافند غیرعامل، ارزیابی

                                                              آسیب پذیری لرزه ای سازه ها، رفتار ژئوتکنیکی خاکها تحت تاثیر سیالات

                                                                آلی و معدنی (ژئوتکنیک زیست محیطی)، مقاوم سازی لرزه ای خاکها

مجتبی فتحی ( استادیار)                                       تحلیل دینامیکی غیرخطی، مهندسی زلزله، اتصالات نیمه صلب،                                  fathim@razi.ac.ir

                                                            سازه های پیش ساخته، سیستمهای جذب انرژی در سازه ها، مواد و سازه های

                                                                           خاص و نوین، تکنولوژی پیشرفته فولاد و بتن

میترا جوان ( استادیار)                                          هیدرولیک محاسباتی - هیدرودینامیک جریان در کانالهای باز                                     mjavan@razi.ac.ir

ابراهیم خلیل زاده وحیدی ( استادیار)                               تحلیل عملکرد و ارزیابی ایمنی و ریسک در سازه های                                khalilzadeh@razi.ac.ir

                                                                                    بتن آرمه، تکنولوژی بتن، مکانیک شکست

جهانگیر خزایی ( استادیار)                                      مدلسازی عددی و فیزیکی، گودبرداری عمیق و سازه های نگهبان                             j.khazaie@razi.ac.ir

                                                                                مربوطه، مهندسی پی، بهسازی زمین، پایدارسازی شیب و زمین 

                                                     لغزش، اندر کنش استاتیکی و دینیمیکی خاک-سازه، مدل رفتاری خاک، تصمیم گیری چندمعیاره

حسن شرفی ( استادیار)                                      ژئوتکنیک لرزه ای، رونگرایی، بررسی پایداری لرزه ای شیب ها و                                 h_sharafi@razi.ac.ir

                                                                                 شالوده های عمیق، ریزپهنه بندی، اثرات ساختگاه

محمد شریفی پور ( استادیار)                                  تعیین مشخصه های دینامیکی خاک به کمک انتشار امواج، ژئوتکنیک                   sharifipour@razi.ac.ir

                                                                             لرزه ای، اندر کنش خاک و سازه، مکانیک محیط های دانه ای، بهسازی 

                                                                   خاک ها، آزمایشات صحرایی خاک ها، آنالیز امواج عبوری از خاک و 

                                                                                 مهندسی معکوس، مکانیک محیطهای غیراشباع

حمید توپچی نژاد ( استادیار)                                      دینامیک سازه و کنترل ارتعاش سازه ها، تحلیل و طراحی                        h.toopchinezhad@razi.ac.ir

                                                                    میراگرهای الحاقی و جداگرهای لرزه ای، طراحی لرزه ای سازه ها، پایش سلامت و

                                                            ارزیابی آسیب پذیری سازه ها، مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله و انفجار

محسن زاهدی ( استادیار)                                   بهبود خصوصیات قیر و مخلوط های آسفالتی با استفاده از افزودنی ها                             zahedi@razi.ac.ir

                                                              (شامل: نانومواد - مواد پلیمری و الیاف)، مطالعه ویژگی های رفتاری بر 

                                                             عملکرد ترافیکی راهها و تقاطع ها، بررسی تاثیر شرایط روسازی بر ایمنی

                                                                    و پارامترهای جریان ترافیک، مطالعات ایمنی و طرح هندسی

                                                                 (برای جاده ها - خیابان ها - تقاطع های همسطح و غیر همسطح)

شهاب حسنی نسب ( استادیار)                               مصالح و مواد روسازی، برنامه ریزی حمل و نقل، حمل و نقل                                     s.hasani@razi.ac.ir

                                                                        همگانی، روانشناسی در حمل و نقل، ایمنی ترافیک

حمیدرضا اشرفی ( استادیار)                                  بتن(اجرا،محاسبات سازه)، زلزله، گودبرداری، مقاوم سازی                                        h.r.ashrafi@razi.ac.ir

آرش بیات ( مربی )                                                                               سازه                                                                arashebayat127@yahoo.com

 

        ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

 

- مهندسی کامپیوتر

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                                حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

       فرهاد مردوخی ( استادیار)                                       مهندسی نرم افزار و معماری سازمانی، شبکه های اجتماعی،                              mardukhi@razi.ac.ir

                                                                               الگوریتم ها و سیستمهای موازی، اینترنت اشیاء

 

 •  

        فردین محمدی ابدالی استادیار )                                                 بیوانفورماتیک، داده کاوی                                                 Fardin.abdali@razi.ac.ir

        محمود احمدی ( استادیار )                                                           شبکه های کامپیوتری                                                           m.ahmadi@razi.ac.ir

        عبدالله چاله چاله ( استادیار )                                                            پردازش تصویر                                                                chalechale@razi.ac.ir

        امیر رجب زاده ( استادیار )                                           پردازش سریع، سیستم های تحمل پذیر خطا                                   Amir.rajabzadeh@razi.ac.ir

        عبدالحسین فتحی ( استادیار )                                                 پردازش تصویر، شناسایی الگو                                                           a.fathi@razi.ac.ir

        محمد کاظمی فرد ( استادیار )                                                    تعامل انسان و کامپیوتر                                                      m.kazemifard@razi.ac.ir

        آرزو کامران ( استادیار )                                                 طراحی و تست سیستم های دیجیتالی                                                       kamran@razi.ac.ir

 

        جهانشاه کبودیان ( استادیار)                                  پردازش صوت و سیگنال، یادگیری ماشین، شناسایی الگو،                                           --------------

                                                                                           الگوریتم های فرا ابتکاری، داده کاوی 

 

       حامد منکرسی ( استادیار )                                            تعامل انسان و کامپیوتر، امنیت، داده کاوی                                           h.monkaresi@razi.ac.ir

 

        ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

- مهندسی مکانیک

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                                 حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

       حشمت الله حقیقت  ( دانشیار )                                                              ----------------                                                   hhaghighat@razi.ac.ir

 •  
 •  

 محمد حسین یاس ( استاد )                                                                   ----------------                                                               yas@razi.ac.ir

 محمدابراهیم اعلمی آل آقا ( دانشیار )                                                       ----------------                                                         malami@razi.ac.ir

 مسعود آقاخانی ( دانشیار )                                                                     ----------------                                                m.aghakhani@razi.ac.ir

 سعید فعلی ( دانشیار )                                                                           ----------------                                                       felisaeid@razi.ac.ir

 مهرداد فروتن ( دانشیار )                                                                        ----------------                                                       foroutan@razi.ac.ir

 صابر محمدی ( دانشیار )                                                                        ----------------                                                smohammadi@razi.ac.ir

        فرزاد ویسی دانشیار )                                                                         ----------------                                                              veysi@razi.ac.ir

        علی امیری ( استادیار )                                                                          ----------------                                                          a.amiri@razi.ac.ir

  اکرم خدایاری ( استادیار )                                                                      ----------------                                                   a.khodayari@razi.ac.ir

         حبیب الله صفرزاده ( استادیار )                                                              ----------------                                                  hsafarzadeh@razi.ac.ir

   جعفر جماعتی ( استادیار )                                                                     ----------------                                                jafar_jamaati@razi.ac.ir

   جواد رستمی ( استادیار )                                                                       ----------------                                                       j.rostami@razi.ac.ir

   میثم سعیدی ( استادیار )                                                                       ----------------                                                           msaidi@razi.ac.ir

   مراد پاک نژاد ( استادیار )                                                                      ----------------                                                    paknezhad@razi.ac.ir

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

- مهندسی معماری

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                               حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

      سعید مرادی ( استادیار )                                                              معماری - معماری تطبیقی                                               sa.moradi@razi.ac.ir

 •  
 •  
 •  

الهام بختیاری منش ( استادیار )                                                     معماری - معماری معناگرا                                               e.bakhtiari@razi.ac.ir

محمدرضا حقی ( استادیار )                                                                      شهرسازی                                                            Mr.haghi@razi.ac.ir

هادی عبادی ( استادیار )                                                                       طراحی شهری                                                           e.ebadi@razi.ac.ir

اله بخش کاووسی ( استادیار )                                                          معماری - معماری انرژی                                                a.kavoosi@razi.ac.ir

جواد گودینی ( استادیار )                                                               معماری - معماری صنعتی                                                        --------------

عباس مهروان ( استادیار )                                                              معماری - معماری پایدار                                              a.mahravan@razi.ac.ir

رضا معبدی استادیار )                                                  معماری فضاهای درمانی و معماری منظر درمانگر                         rezamabadi@yahoo.com

قامت پرویزی ( مربی )                                                                               معماری                                                              gparvizi@razi.ac.ir

مجید رستمی قلعه لانی ( مربی )                                                                  معماری                                                          m.rostami@razi.ac.ir

صادق کولیوندی ( مربی )                                                                           معماری                                                       s.koulivandi@razi.ac.ir

یحیی محمدزاده گودینی ( مربی )                                                                  معماری                                                                  --------------

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

- مهندسی مواد و نساجی

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                                حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

      فرزاد دبیریان ( استادیار )                                    نانو الیاف، فیزیک الیاف، فیلتراسیون، منسوجات فنی، رهایش دارو                 f.dabirian@razi.ac.ir

 •  
 •  
 •  

رضا بختیاری ( دانشیار )                                  فرآیندهای اتصال نوین، ارتباط ریزساختار و خواص مکانیکی مواد،                  R.bakhtiari@razi.ac.ir

                                                                                       انتخاب مواد، آنالیز شکست، بیومواد

علیمحمد رشیدی ( دانشیار )                                حفاظت فلزات در برابر خوردگی (حفاظت کاتدی، پوشش دهی،                Rashidi1347@razi.ac.ir

                                                                  ممانعت کننده ها) متالوژی جوشکاری، نانو مواد، تغییرشکل پلاستیک شدید،

                                                             فولادها و چدنهای نشکن دو فازی، کاربرد نانومواد در حوزه سلامت و پزشکی

 

بیژن عباسی خزایی ( دانشیار )                                      بیومواد، خوردگی، شبیه سازی در مهندسی مواد                            Biabkh1969@gmail.com

ایوب تعاونی گیلان ( استادیار )                             سنتز و مشخصه یابی نانومواد، نانوکامپوزیت، نانو سرامیک،                          a.taavoni@razi.ac.ir

                                                                    نانوفیلتراسیون، سنتز نانومواد برای رهایش هدفمند دارو

شهاب الدین زنگنه ( استادیار )                               شبیه سازی در مهندسی مواد، بیومواد، استحاله های فلزی،                       shzangeneh@razi.ac.ir

                                                                           آنالیز شکست و صلاحیت برای ادامه سرویس FFS

میلاد مجتهدی ( استادیار )                                                    نانومواد، ترمودینامیک مواد                                               M.mojtahedi@razi.ac.ir

رمضانعلی ابوزاده گتابی ( استادیار )                           نانوالیاف، منسوجات فنی، تضمین کیفیت، بهره وری                                r.abuzade@razi.ac.ir

وحید بابا احمدی ( استادیار )                                شیمی نساجی (رنگرزی، چاپ و تکمیل)، مواد و ساختارهای                   v.babaahmadi@razi.ac.ir

                                                           پیشرفته در نساجی و سازه های پلیمری، منسوجات فنی و با کارایی بالا

محمدرضا نعیمی راد ( استادیار )                الیاف مصنوعی، کامپوزیتهای پلیمری، نانوکامپوزیت ها، الیاف پیشرفته                   m.naeimirad@razi.ac.ir