دانشکده شیمی

 

گروه ها

 

- گروه شیمی آلی

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                                      حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

        محمد جعفرزاده  ( دانشیار )                                                                   کاتالیست و نانومواد                                                           m.jafar@razi.ac.ir

 •  
 •  

        محمد مهدی خدایی ( استاد )                                                            سنتز ترکیبات آلی، کاتالیست                                                 mmkhoda@razi.ac.ir

        کیومرث بهرامی (استاد )                                                                   سنتز ترکیبات آلی، کاتالیست                                                    kb80k@yahoo.com

        عبدالحمید علیزاده ( استاد )                                                               سنتز ترکیبات آلی، کاتالیست                                         ahalizadeh2@hotmail.com  

        آوات آرمان طاهرپور ( استاد )                                                                  سنتز ترکیبات آلی                                       avatarman.taherpour@gmail.com

        ابراهیم سلیمانی ( دانشیار )                                                               سنتز ترکیبات آلی، کاتالیست                                     e_soleimanirazi@yahoo.com

        فرحت السادات میبدی ( استادیار )                                                     سنتز ترکیبات آلی، کاتالیست                                               meibodyf@yahoo.com

        نسرین رضایی ( استادیار )                                                        سنتز ترکیبات آلی، کاتالیست بر پایه پلیمر                                       iarezaee@yahoo.com

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

گروه شیمی کاربردی

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                                    حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

      علی اکبر زینتی زاده لرستانی  ( دانشیار )                                             فناوریهای تصفیه فاضلاب                                                      zinatizadeh@razi.ac.ir

 •  
 •  
 •  

سهیلا کاشانیان ( استاد )                                                             انتقال دارو و نانو زیست حسگر                                               kashanian_s@gmail.com

سیروس زین الدینی ( استادیار )                                                      فرایندهای جداسازی غشایی                                           sirus.zeinaddini@gmail.com

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

گروه شیمی تجزیه

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                               حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

       مرضیه صادقی ( استادیار )                                     تکنیک های جداسازی کوپل با دستگاههای کروماتوگرافی                                            m.sadeghi@razi.ac.ir

                                                                     و جذب اتمی، ساخت نانوذرات به عنوان جاذب استخراج فاز جامد،

                                                                                           حسگرهای نوری لومیسانس و جذبی

 •  
 •  
 •  

محمدباقر قلیوند ( استاد )                                                 طراحی خازن ها و سلولهای خورشیدی،                                            mbgholivand2013@gmail.com

                                                                                      حسگرها و زیست حسگرهای الکتروشیمی

مجتبی شمسی پور ( استاد )                                   ساخت و کابرد نانوذرات لومینسانس در تصویربرداری و                                          mshamsipur@yahoo.com

                                                                         حسگرها، ساخت کامپوزیت های هتروژن (ابرخازن ها) در ذخیره و 

                                                                 تبدیل انرژی با روشهای الکتروشیمی روشهای مختلف میکرواستخراج

                                                                                                     کوپل با روشهای کروماتوگرافی

فهیمه جلالی ( استاد )                                                        حسگرها و زیست حسگرهای الکتروشیمی                                                  fahimeh41@gmail.com

محسن ایراندوست ( دانشیار)                                              حسگرها و زیست حسگرهای الکتروشیمی،                                         Irandoust1341@yahoo.com

                                                                                                   روشهای اسپکتروسکوپی

مسعود شریعتی راد ( دانشیار )                                              کمومتریکس، روشهای اسپکتروسکوپی                                                   mohmasrad@gmail.com    

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

گروه شیمی معدنی

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                                حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

       بهنام صدیقی ( استادیار)                                             سنتز نانو کاتالست های نفت، گاز، پتروشیمی و کاربرد آنها                                 bseddighi@razi.ac.ir

 •  
 •  
 •  

       محمد جوشقانی ( استاد )                                                                 کاتالیست های آلی فلزی                                                    mjoshaghani@razi.ac.ir

عزت رفیعی ( استاد )                                                  سنتز نانومواد، نانو کاتالیست ها و هتروپلی اسیدها                                    ezzat_rafiee@yahoo.com

ناهید شاه آبادی ( استاد )                                                           بیوشیمی معدنی و نانو داروها                                           nahidshahabadi@yahoo.com

امیررضا عباسی ( استادیار )                                      نانو چارچوب های متخلخل، سیستمهای جاذب گاز طبیعی                          abbasi.amirreza@gmail.com

       سارا ایوانی ( استادیار )                                                                     سنتز نانو رنگدانه ها                                                        Sara_eavani@yahoo.com

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

گروه شیمی فیزیک

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                                 حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

       شهرام رنجبر  ( دانشیار )                                                               شبیه سازی و مکانیک آماری                                                           ranjbar@razi.ac.ir

 •  
 •  
 •  

        مصطفی فیضی ( دانشیار )                                             تهیه کاتالیزور و نانوکاتالیزور در واکنش فیشر-تروبش                                         Faizi.c@gmail.com

        حمیدرضا رفیعی ( استادیار )                                                           ترمودینامیک محلولها                                                                   h.rafiee@razi.ac.ir

        عظیم سلطان آبادی ( استادیار )                                         مطالعه تجربی و شبیه سازی دینامیک محلولی                                  a.soltanabadi@yahoo.com

                                                                                                  و محاسبات کوانتومی محلولها و نانوذرات

   

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

- گروه نانوشیمی

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                                حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

      امیررضا عباسی ( استادیار )                                          نانو چارچوب های متخلخل، سیستمهای جاذب گاز طبیعی                          abbasi.amirreza@gmail.com

 

 •  
 •  

        آوات آرمان طاهرپور ( استاد )                                                              سنتز ترکیبات آلی                                                  avatarman.taherpour@gmail.com

        محمد جوشقانی ( استاد )                                                                  کاتالیست های آلی فلزی                                                         mjoshaghani@razi.ac.ir

  عزت رفیعی ( استاد )                                                    سنتز نانومواد، نانو کاتالیست ها و هتروپلی اسیدها                                      ezzat_rafiee@yahoo.com

        عبدالحمید علیزاده ( استاد )                                                             سنتز ترکیبات آلی، کاتالیست                                                  ahalizadeh2@hotmail.com

         کیومرث بهرامی (استاد )                                                              سنتز ترکیبات آلی، کاتالیست                                                               kb80k@yahoo.com
 
         مجتبی شمسی پور ( استاد )                                           ساخت و کابرد نانوذرات لومینسانس در تصویربرداری و                                mshamsipur@yahoo.com
                                                                                  حسگرها، ساخت کامپوزیت های هتروژن (ابرخازن ها) در ذخیره و 

                                                                    تبدیل انرژی با روشهای الکتروشیمی روشهای مختلف میکرواستخراج

                                                                                                    کوپل با روشهای کروماتوگرافی

 
         محمدباقر قلیوند ( استاد )                                                       طراحی خازن ها و سلولهای خورشیدی،                                     mbgholivand2013@gmail.com
                                                                                                  حسگرها و زیست حسگرهای الکتروشیمی
 
         ناهید شاه آبادی ( استاد )                                                              بیوشیمی معدنی و نانو داروها                                             nahidshahabadi@yahoo.com
 
         محمد مهدی خدایی ( استاد )                                                           سنتز ترکیبات آلی، کاتالیست                                                         mmkhoda@razi.ac.ir
 

         مصطفی فیضی ( دانشیار )                                            تهیه کاتالیزور و نانوکاتالیزور در واکنش فیشر-تروبش                                               Faizi.c@gmail.com

         محمد جعفرزاده  ( دانشیار )                                                                 کاتالیست و نانومواد                                                                     m.jafar@razi.ac.ir

         ابراهیم سلیمانی ( دانشیار )                                                              سنتز ترکیبات آلی، کاتالیست                                             e_soleimanirazi@yahoo.com
 
         بهنام صدیقی ( استادیار)                                             سنتز نانو کاتالست های نفت، گاز، پتروشیمی و کاربرد آنها                                       bseddighi@razi.ac.ir
 
         سارا ایوانی ( استادیار )                                                                     سنتز نانو رنگدانه ها                                                             Sara_eavani@yahoo.com