دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

 

گروه ها

 

- مهندسی علوم دامی

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                          حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

        فردین هژبری  ( دانشیار )                                                تغذیه دام-تکنولوژی تغذیه دام                                                       hozhabri@razi.ac.ir

  •  
  •  
  •  

        فرخ کفیل زاده ( استاد )                                                                 تغذیه دام                                                                  kafilzadeh@razi.ac.ir

        حامد کرمی شبانکاره ( استاد )                                                  فیزیولوژی تولید مثل                                      hkaramishabankareh@yahoo.com

        مهران ترکی ( دانشیار )                                                               تغذیه طیور                                                                             torki@razi.ac.ir

        شهاب قاضی هرسینی ( دانشیار )                                                     تغذیه طیور                                                                      sghazi@razi.ac.ir

        محمد مهدی معینی ( دانشیار )                                                  فیزیولوژی و تغذیه دام                                                         mmoeini@razi.ac.ir

        منوچهر سوری ( دانشیار )                                                              تغذیه دام                                                                        m.souri@razi.ac.ir

        علیرضا عبدالمحمدی ( دانشیار )                                                ژنتیک و اصلاح دام                                                             alirezaam@razi.ac.ir

        شیدا ورکوهی ( استادیار )                                                        ژنتیک و اصلاح دام                                                         s.varkoohi@gmail.com

        هادی حجاریان ( استادیار )                                                       فیزیولوژی تولید مثل                                                         h.hajarian@razi.ac.ir

        صاحب فروتنی فر ( استادیار )                                                   ژنتیک و اصلاح دام                                                         s.froutanifar@razi.ac.ir 

        علیرضا کرمپور ( استادیار )                                                             تغذیه دام                                                                a.karampour@razi.ac.ir

  سودابه مرادی ( استادیار )                                                             تغذیه طیور                                                                    s.moradi@razi.ac.ir

  محمدابراهیم نوریان سرور ( استادیار )                                              تغذیه دام                                                                menooriyan@razi.ac.ir   

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

- مهندسی آب

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                            حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

      فرهنگ سرگردی  ( استادیار )                                                          آبیاری و زهکشی                                                         fsargordi@razi.ac.ir

  •  
  •  
  •  

هوشنگ قمرنیا ( استاد )                                                               آبیاری و زهکشی                                                     hghamarnia@razi.ac.ir

رسول قبادیان ( دانشیار )                                                                سازه های آبی                                                    rsghobadian@gmail.com

 محمدحسین ادیب راد ( استادیار )                                                    عمران - سازه                                                          m.adibrad@razi.ac.ir

 بهمن فرهادی بانسوله ( استادیار )                                                آبیاری و زهکشی                                                           bfarhadi@razi.ac.ir

 علی بافکار ( استادیار )                                                                آبیاری و زهکشی                                                       alibafkar@yahoo.com

  آرش آذری ( استادیار )                                                                  هیدرولوژی                                                                  a.azari@razi.ac.ir

        علی آرمان ( استادیار )                                                                 سازه های آبی                                                        armaan59@gmail.com

         مریم حافظ پرست مودت ( استادیار )                                               منابع آب                                            maryam.hafezparast@gmail.com

         محمد مهدی حیدری ( استادیار )                                                  سازه های آبی                                                           mm.heidari@ut.ac.ir

  الهام درویشی ( استادیار )                                                            سازه های آبی                                                            e.darvishi@razi.ac.ir

         سیداحسان فاطمی ( استادیار )                                                   عمران- منابع آب                                                   e_fatemi78@yahoo.com

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

- مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                           حوزه پژوهشی و تحقیقاتی 

 

      دانیال کهریزی ( استاد )                                                  کشت بافت گیاهی و اصلاح گیاهان روغنی                                        dkahrizi@yahoo.com

  •  
  •  
  •  

عزت اله فرشادفر ( استاد )                                                 مقاومت به خشکی و پایداری گیاهان                                              farshadfar@razi.ac.ir

صحبت بهرامی نژاد ( دانشیار)                                         اصلاح نباتات - مقاومت به تنشهای زیستی                                    sohbah72@hotmail.com

کیانوش چقامیرزا ( دانشیار)                                 ژنتیک و اصلاح نباتات - ژنومیکس و بیوتکنولوژی گیاهی                           cheghamirza@yandex.ru

مختار قبادی ( دانشیار)                                                                فیزیولوژی گیاهی                                                         m.ghobadi@yahoo.com

سعید جلالی هنرمند ( دانشیار)                                            فیزیولوژی گیاهی - تنشهای محیطی                                      sjhonarmand@yahoo.com

غلامرضا محمدی ( دانشیار)                                                         تداخل علفهای هرز                                                    gr_mohammadi@razi.ac.ir

عبداله نجفی ( دانشیار)                                    به نژادی مولکولی گیاهی - مارکرهای مولکولی - ژنتیک بیومتری                         nadjaphy@yahoo.com

محسن سعیدی ( دانشیار)                                                         آنتی اکسیدانهای گیاهی                                           saeidi_mohsen@yahoo.com

علیرضا زبرجدی ( دانشیار)                                                             انتقال ژن                                                                 zebarjadiali@yahoo.com

محمد اقبال قبادی ( دانشیار)                                                        فیزیولوژی گیاهی                                                              e.ghobadi@razi.ac.ir

ایرج نصرتی ( دانشیار)                                                                علفهای هرز                                                                  irajnosratti@gmail.com

محمود خرمی وفا ( استادیار)                                                    اکولوژی گیاهان زراعی                                                        khoramivafa@razi.ac.ir

هومن سالاری ( استادیار)                                                 مقاومت گیاهان به تنشهای غیر زیستی                                      hooman.salari@razi.ac.ir

علیرضا باقری ( استادیار)                                                            علفهای هرز                                                                   alireza884@yahoo.com

پردیس برومندان ( استادیار)                                                        علفهای هرز                                                             boroomandan@gmail.com

حسن حیدری ذوله ( استادیار)                                            مدیریت مصرف آب در کشاورزی                                              heidari1383@gmail.com

لیلا زارعی ( استادیار)                                                             مارکرهای مولکولی                                                              lzarei1360@yahoo.com

فرزاد مندنی ( استادیار)                                                        مدلسازی رشد گیاهان زراعی                                                       f.mondani@razi.ac.ir

حمیدرضا چقازردی ( استادیار)                                                    کشاورزی حفاظتی                                         hamidrezachaghazardi@yahoo.com

معصومه عامریان ( استادیار)                                                         سبزی کاری                                                    masoomehamerian@yahoo.com