دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

گروه

 

- تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

اعضای هیات علمی

 

مدیرگروه                                                                                حوزه پژوهشی و تحقیقاتی

 

       بهروز ابراهیمی ( استادیار )                                                                      رفتار حرکتی                                                   b.ebrahimi@razi.ac.ir

  •  
  •  
  •  

 

        بهرام یوسفی ( دانشیار)                                                                         مدیریت ورزشی                                                  byousefy@razi.ac.ir
 

        ناصر بهپور ( دانشیار)                                                                          فیزیولوژی ورزش                                             n_behpoor@yahoo.com

        وحید تادیبی ( دانشیار)                                                                         فیزیولوژی ورزش                                              vahidtadibi@razi.ac.ir

        علی اشرف خزایی ( استادیار)                                                                 مدیریت ورزشی                                              aakhazaei67@razi.ac.ir

        شیرین زردشتیان ( استادیار)                                                                   مدیریت ورزشی                                zardoshtian_shirin@yahoo.com

        حسین عیدی ( استادیار)                                                                         مدیریت ورزشی                                                      h.eydi@razi.ac.ir

        همایون عباسی ( استادیار)                                                                      مدیریت ورزشی                                                   h.abbasi@razi.ac.ir

        کیوان شعبانی ( استادیار)                                                                       مدیریت ورزشی                                                  k.shabani@razi.ac.ir

        زهره حسنی ( استادیار)                                                                        مدیریت ورزشی                                                     z.hasani@razi.ac.ir

        عبدالحسین پرنو ( استادیار)                                                                   فیزیولوژی ورزش                                                 a.parnow@razi.ac.ir

        امیرعباس منظمی ( استادیار)                                                                 فیزیولوژی ورزش                                           a.monazzami@razi.ac.ir

  محمد عزیزی ( استادیار)                                                                     فیزیولوژی ورزش                                      azizimihammad@gmail.com

  وریا طهماسبی ( استادیار)                                                                    فیزیولوژی ورزش                                            W.tahmasebi@razi.ac.ir

        احسان امیری ( استادیار)                                                                      فیزیولوژی ورزش                                                    e.amiri@razi.ac.ir

        رستگار حسینی ( استادیار)                                                                    فیزیولوژی ورزش                                    rastegar.hoseini@gmail.com

  منوچهر حیدری ( استادیار)                                                          آسیب شناسی و حرکات اصلاحی                                      mhaidary@razi.ac.ir

  فرزانه گندمی ( استادیار)                                                             آسیب شناسی و حرکات اصلاحی                                      gandomif@razi.ac.ir

        علی حیرانی ( استادیار)                                                                           رفتار حرکتی                                                      a.heirani@razi.ac.ir

        مصطفی اکبری ( مربی )                                                                          طب ورزش                                            Mostafa457@yahoo.co.uk